National Library of the Czech Republic

 • our website
 • main catalogue
 • eds katalog
You are here: Home Collections By document type Historical Book Collection Manuscripts and incunabula

Catalogues and databases

Online Catalogues

Manuscriptorium Digital Library (digital copies of selected manuscripts, incunabula, early printed books and maps)

RetrIS - General Catalogue I (all printed books in collections of the National Library published before 1950, as well as digitized ones)

KPS - Knihopis (Czech language books published before 1800

STT - Early Printed Books and Maps Database 1501-1800 (Incunabula, early printed books and maps, also digital copies)

Knihověda.cz (The Portal of the History of Czech Book Culture up to 1800)

Selected bibliography to the National Library of the CR Manuscripts

Special Catalogues and Publications

Guides

 • HEJNOVÁ, Miroslava. Průvodce po fondech oddělení rukopisů a vzácných tisků SK ČSR v Praze. Praha, 1989 [Guide to Collections of Manuscripts and Early Printed Books of the National Library].
 • URBÁNKOVÁ, Emma. Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha, 1957 [Manuscripts and Rare Printed Books of the University Library in Prague].
 • FABIAN, Bernhard. Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band 1.1. Tschechische Republik. Prag. Teil 1. Bearbeitet von Vlasta Faltysová und Pavel Pohlei. Redaktion Claudia Blum. Hildesheim; Zürich; New York, 1999.
 • HANSLIK, J. A. Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliothek. Prag, 1851; HANUŠ, J. Zusätze und Inhaltsverzeichnisse zu Hanslik's Geschichte und Beschreibung der k.k. Prager Universitäts-Bibliothek. Prag, 1863.
 • MAREK, Jindřich. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručně dějiny jejich zpracování. Knihovna, 18, 2007, s. 99–118 [Historical Collections of the National Library CZ. Brief History].
 • Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Red. Marie Tošnerová. Praha, 2004 [The Guide of Manuscript Collections in the Czech Republic. Part IV. Manuscript Collections of Central and Church Libraries in the Czech Republic].
 • VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha, 1990 [Klementinum in Prague].
 • TOBOLKA, Zdeněk. Národní a universitní knihovna v Praze. Její vznik a vývoj. F. Horák. Praha, 1959 [National and University Library in Prague]

Manuscript Catalogues

Latin, Czech and German manuscripts

 • TRUHLÁŘ, Josef. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. Bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur I-II. Pragae, 1905-1906. (Latin manuscripts of shelf marks I-VIII a IX-XV; review by WOLKAN, Rudolf. Der Handschriftenkatalog der Prager Universitätsbibliothek, Mitteilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen 9, 1905, s. 70-76, 166-182.)
 • MAREK, Jindřich – DRAGOUN, Michal. Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář. Praha 2016 [List of Medieval Latin Manuscripts in the National Library CZ. Additions to the Catalogue of Josef Truhlář]. (New acquisitions of medieval manuscripts of shelf marks I-XV.)
 • DOLCH, Walther. Katalog der deutschen Handschriften der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag. I. Teil. Die Handschriften bis etwa z. J. 1550. Prag, 1909. (German manuscripts most of shelf mark XVI.)
 • TRUHLÁŘ, Josef. Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské. Praha, 1906 [Catalogue of Czech Manuscripts in the Public and University Library in Prague]. (Czech manuscripts of shelf mark XVII.)
 • SVOBODOVÁ, Milada. Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha, 1996 [Catalogue of Czech and Slovac Manuscripts of shelf mark XVII Obtained by the National (University) Library after the Edition of Truhlář´s Catalogue in the Year 1906]. (Czech manuscripts of shelf mark XVII.)
 • RICHTEROVÁ, Alena. Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky. Praha, 2007 [Děčín Manuscripts from the Collection of František Martin Pelcl, now in the Collections of the National Library of the Czech Republic]. (Manuscripts of shelf mark XIX).
 • KAPRAS, Jan. Rukopisy děčínské. Časopis českého Museum 78, 1904, s. 340-344, 423-430 [Manuscripts from Děčín]. (Shelf mark XIX, most of it.)
 • TILLE, Václav; VILIKOVSKÝ, Jan. Rukopisná bohemika v Admontě. Časopis archivní školy 11, 1933, s. 77-122 [Bohemical Manuscripts in Admont]. (Shelf mark XX.) Concordance of old and new shelf marks - XX
 • WENZEL, Elke. Die mittelalterliche Bibliothek der Abtei Weißenau. Frankfurt am Main, 1998. (Shelf mark XXIII.)
 • KELLE, Johann. Altdeutsche Handschriften aus Prager Bibliotheken. Lobkowitzsche Bibliothek, Serapeum, 1867, s. 305-317, 321-326. (Shelf mark XXIII - ordered by old numbers, the inventory is not fully identic with the manuscripts of shelf mark XXIII of the National Library.) Concordance of old and new shelf marks - XXIII (for what it's worth)
 • LEHMANN, Paul. Handschriften aus Kloster Weissenau in Prag und Berlin. In Erforschung des Mittelalters IV, Stuttgart, 1961, s. 40-82. (Shelf mark XXIII.)
 • SVOBODOVÁ, Milada. Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky I-II. Praha, 2012 [Manuscripts from the Collections of Tomáš Antonín Putzlacher, Michal Schuster and other non-noble bibliophils in the Collections of the Prague Lobkowicz Library in the National Library of the Czech Republic] (parts of the shelf-mark XXIII).
 • MAREK, Jindřich; MODRÁKOVÁ, Renáta. Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky. Praha, 2006 [vyd. 2007, Manuscript Fragment in the National Library of the Czech Republic] (manuscripts´fragments of shelf mark XXIV).
 • URBÁNKOVÁ, Emma; WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Bohemika Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. Praha, 1971 [Bohemical Origins in the Munucipal Library in Zittau in the Collection of the State Library of the Czech Socialistic Republic]. (Shelf mark XXVI.)
 • WOHLMANN, Bernhard. Verzeichniss der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Ossegg. In Xenia Bernardina, Bd. 2. Wien, 1891, s. 115-164. (Rukopisy oseckého kláštera, z nichž většina je deponována v NK ČR.)
 • URBÁNKOVÁ, Emma. Přírůstky rukopisného oddělení Universitní knihovny od vydání tištěných katalogů, Knihovna 1957, s. 41-64 [Manuscript Additions in the National Library after Editions of Printed Catalogues ].
 • PLOCEK, Václav. Catalogus codicum notis musicis instructorum, qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae Socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur I-II. Pragae, 1973.
 • RICHTEROVÁ, Alena. Soupis autografů Bohuslava Balbína z fondů Státní knihovny ČSR. Praha, 1988 [Inventory of Autografs of Bohuslav Balbín from the Collections of the State Library of the Czech Socialistic Republic].

Greek, Slavonic, Romanic and Oriental manuscripts

 • PINTAUDI, Rosario; DOSTÁLOVÁ, Růžena; VIDMAN, Ladislav. Papyri Graecae Wessely Pragenses I-III, Firenze, 1988-2011.
 • OLIVIER, Jean-Marie; MONÉGIER DU SORBIER, Marie-Aude. Catalogue des manuscripts Grecs de Tchécoslovaque. Paris, 1983, s. 63-92.
 • VAŠICA, Josef. Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. Praha, 1995 [Old Slavic Church Manuscripts in the National Library in Prague and in the Slovanian Library]. (Hlavně signatura XVII.)
 • ČERNÝ, Václav. Rukopisy, psané románskými jazyky, v pražských knihovnách. Studie o rukopisech 1962, s. 65-108 [Manuscripts Written in Roman Languages, in Libraries in Prague].
 • FÁREK, Michal. Perské rukopisy v Národní knihovně České republiky. Praha, 2000 [Persian Manuscripts in the National Library of the Czech Republic].
 • BAHBOUH, Charif; CHARVÁTOVÁ, Jitka. Catalogue of Arabic Manuscripts of the National Library of the Czech Republic [elektronický zdroj]  = Katalog arabských rukopisů Národní knihovny České republiky. Praha, 1998.

Other Publications

 • BERÁNEK, Karel. Soupis archivních rukopisů a jiných archiválií v Universitní a Strahovské knihovně v Praze. Sborník archivních prací 21, 1971, s. 185-234 [List of Archival Manuscripts and Other Archival Material in the University and Strahov Libraries in Prague].
 • KOROLEC, Jerzy B.. Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum, quae in Bibliothecae olim Universitatis Pragensis nunc Státní knihovna ČSR vocata asservantur. Wrocław, 1977.
 • HOFMAN, Alois. Die Sammlungen des Prager Adalbert Stifter-Archivs. Vierteljahrsschrift des A. Stifter Institut des Landes Oberösterreich. Linz, Jahrgang 11, 1962, Folge 3/4, s. 67-169.


Incunabula

 • URBÁNKOVÁ, Emma. Soupis prvotisků českého původu. Praha, 1986 [List of Czech Incunabula] (Czech incunabula).
 • BOLDAN, Kamil. Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premonstrátů, Minulostí Západočeského kraje 43, 2008, s. 79-114 (some incunabula from the Premonstratensian Monastery in Teplá)
 • HLINOMAZ, Milan. Přehled tepelských prvotisků. Incunabula quae in bibliotheca teplensis asservantur. (Památce dr.Waltera Dolcha), Minulostí západočeského kraje 35, 2000, s. 167-243. (Incunabula from the Premonstratensian Monastery in Teplá)
 • BOLDAN, Kamil. Úřední jednolistové tisky jagellonského věku. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016 (Jagellonian single leafes)


Early Printed Books Catalogues

 • Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století [CD-ROM]. Praha, 2003. http://www.lib.cas.cz/kvo/produkce-tiskaren-cr/ (Scanned bibliography of early printed books until 1800. The production of printers from the current Czech Republic).
 • Soupis děl J.A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Sest. Komise pro soupis děl Komenského. Věd. red. Dr. Emma Urbánková. Praha, 1959 [List of Works by J. A. Comenius in Czech and Slovac Libraries, Archives and Museums].
 • URBÁNKOVÁ, Emma; WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. Praha, 1971 [Bohemical Origins from the Municipal Library in Zittau in the Collections of the State Library of the Czech Socialistic Republic].
 • TŘÍŠKA, Josef. Disertace pražské univerzity 16.-18. století. Dissertationes Universitatis Pragensis 16.-18. saec. Praha, 1977.
 • KAŠPAR, Oldřich. Soupis španělských a portugalských tisků bývalé pražské lobkovické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Registro de los impresos espanoles y portugueses de la antigua biblioteca pragense de los Lobkowicz actualmente depositada en la biblioteca Estatal de la República Socialista Checa en Praga. Praha, 1984.
 • HLINOMAZ, Milan. Postinkunábule a paleotypy v knihovně Kláštera premonstrátů Teplá, Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, s. 147-253 [Post-incunabula and Palaeotypes in the Library from the Premonstratensian Monastery in Teplá].
 • PALIČKOVÁ, Tereza a ADAMAITIS, Zuzana. Czerninská rodová knihovna: tisky 16. století czerninské provenience ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2019

 

Maps

 • SOBOTKA, Jan: Lobkowiczká mapová sbírka. Praha, Národní knihovna ČR 2017 [Lobkowicz Map Collections].

 

Graphics Catalogues

 • FECHTNEROVÁ, Anna. Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze, I-IV. Praha, 1984 [Catalogue of Graphic Leafes of University Thesis deposited in the State Library of the Czech Socialistic Republic in Prague].
 • BLAŽÍČEK, Oldřich (ed.). Theses in Universitate Carolina Pragensi disputatae. Saec. 17 et 18. Vol. II,1-7 Pragae, 1967-1970. (Faksimile 111 univerzitních tezí.)
 • DELUGA, Waldemar. Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag. Praha, 2000.
 • ZELENKOVÁ, Petra. Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR. Praha, 2020.

 

Further documents

Text by: PhDr. Miroslava Hejnová, PhDr. Zdeněk Uhlíř, Mgr. Jindřich Marek PhD., PhDr. Milada Svobodová, PhDr. Renáta Modráková

Tereza Paličková

Feb 13, 2024
Facebook Twitter Instagram Youtube