National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books PhDr. Milada Svobodová (Professional Activities)

PhDr. Milada Svobodová (Professional Activities)

PhDr. Milada Svobodová (Professional Activities)

PhDr. Milada Svobodová

Professional Activities within the Department

Medieval and Early Modern Manuscripts (Collection of Prague Lobkowicz Library Shelf Mark XXIII)

Research Focus

- History of Medieval and Early Modern Libraries

- Collections and Collectors of Manuscripts from the 17th Century to the First Half of the 19th Century

Projects

- Výzkum dějin knižní kultury (DRKVO Národní knihovny ČR, VAV, oblast č. 1: 2019-2023) [Research of Book Culture History]

- Výzkum knižní kultury raně novověkých Čech, cíl 2: Czerninská rodová knihovna, její geneze, dějiny a skladba (DRKVO Národní knihovny ČR, VAV, oblast č. 6: 2013-2015) [Research of Book Culture in Early Modern Bohemia, P.2: Czernin Library, its Genesis, History and Content]

 

Bibliography

Monographs

- SVOBODOVÁ Milada, Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906, Praha: Národní knihovna ČR, 1996 (ISBN 80-7050-230-4)[Catalog of Czech and Slovac Manuscripts from Shelf Mark XVII Acquired by the National, former University, Library after the Publication of the Truhlář´s Catalog in the Year 1906]

- SVOBODOVÁ Milada, Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha: Národní knihovna ČR, 2012, 2 svazky (ISBN 978-80-7050-597-7) Manuscripts from the Collections of Tomáš Antonín Putzlacher, Michael Schuster and Other Lowborn Bibliophiles in the Holdings of the Prague Lobkowicz Library in the National Library of the Czech Republic]

- Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ – Andrea JELÍNKOVÁ – SVOBODOVÁ Milada (ed.), Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, Praha: Knihovna AV ČR, 2013 (ISBN 978-80-86675-24-4) [Libri magistri muti sunt. In honour of Dr. Jaroslava Kašparová]

Articles and Papers

- SVOBODOVÁ Milada, Paměti obyvatel Menšího Města pražského z let 1581–1628 ve Veleslavínově Kalendáři historickém, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7, 1990, pp. 75–105 [Memories of the Inhabitants of the Prague Lesser Town from the Years 1581–1628 in Veleslavín´s Kalendář historický (Historical Calendar)]

- SVOBODOVÁ Milada, Poslední luterský farář v Holešově a jeho zápisky v rukopise XVII F 62, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991, pp. 78–88 [The last Lutheran Priest in Holešov and his Notes in the Manuscript XVII F 62]

- SVOBODOVÁ Milada, Památník Jana Aleše zv. Kompas. Miscellanea oddělení  rukopisů a starých tisků 9, 1992, pp. 77-110 [The Diary of Jan Aleš Called Compass]

- SVOBODOVÁ Milada, Neznámý středověký právnický rukopis ze zámecké knihovny na Orlíku. Nálezová zpráva, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15, 1998, pp. 65–72 [An Unknown Medieval Juristic Manuscript from the Orlík Castle Library. Discovery Report]

- SVOBODOVÁ Milada, Středověká knihovna při kostele sv. Jana Křtitele v Miličíně v době faráře Vojslava († post 1415), in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové, ed. Ivan HLAVÁČEK – Jan HRDINA – Jan KAHUDA – Eva DOLEŽALOVÁ, Praha: Scriptorium, 1998, pp. 447–463 [Medieval Library at the St. John Baptist´s Church in Miličín in the Period of the Priest Vojslav († post 1415)]

- SVOBODOVÁ Milada, Několik poznámek k obsahu a osudům znovunalezeného Litoměřického rukopisu Pulkavovy kroniky, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999–2000, pp. 93–117 [Some Remarks to the Contents and History of the Found-Again Litoměřice Manuscript of Pulkava´s Chronicle]

- SVOBODOVÁ Milada, Dva kodexy z kláštera dominikánek u sv. Kateřiny v Norimberku dochované v Pražské lobkowiczké knihovně, in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, ed. Jan HRDINA – Eva DOLEŽALOVÁ – Jan KAHUDA, Praha: Scriptorium, 2002, pp. 115–131 [Two Codices from the Dominican St. Catherine´s Convent in Nürnberg Preserved in the Prague Lobkowicz Library]

- SVOBODOVÁ Milada, Dochované kodexy z knihovny M. Šimona z Rokycan († 1421), Opera romanica 4. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Čtenář a jeho knihovna“, ed. Jitka RADIMSKÁ, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003, pp. 13–30 [Preserved Codices from the Library of M. Šimon from Rokycany († 1421)]

- SVOBODOVÁ Milada, Rodinná kronika Václava Viléma Cetenského z Cetně a jeho potomků z let 1677–1769 v rukopise XXIII F 93, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 18, 2003–2004, pp. 388–399 [Family Chronicle of Václav Cetenský of Ceteň and his Descendants from the Period 1677–1769 in the Manuscript XXIII F 93]

- SVOBODOVÁ Milada, Nově nalezený kodex z předhusitské knihovny cisterckého opatství v Pomuku, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 19, 2005-2006, pp. 18–32 [A Newly Discovered Codex from the Pre-Hussite Library of the Pomuk Cistercian Abbey]

- SVOBODOVÁ Milada, „Zapomenuté“ breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138, Studie o rukopisech 36, 2005–2006, pp. 3–56 [„Forgotten“ Breviaries from St George´s Benedictine Convent in Prague Castle and Their Calendars. National Library Manuscripts XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 and XXIII D 138]

- SVOBODOVÁ Milada, Jezuité a Klementinum, ed. Alena Richterová – Ivana Čornejová, Praha: Národní knihovna ČR, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, 2006, hesla č. 26, 47, 48, 52, 53, 55–57, 64, 79, 90, 92, 203, 231, 257 [The Jesuits and the Clementinum. Catalogue Entries]

- SVOBODOVÁ Milada, „Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher.“ Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova († 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011, pp. 27–59 [„Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher.“ Collection of Medieval Manuscripts in the Library of Václav Jan Count Michna from Vacínov]

- SVOBODOVÁ Milada, „August – Ich“. Příhody mladé aristokratické manželky a matky v kresbách kněžny Berty z Lobkowicz, in: Manu propria ... Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., ed. Zuzana ADAMAITIS – Tereza PALIČKOVÁ, Praha: Národní knihovna ČR, 2012, pp. 253–283 [„August – Ich“. The Stories of a Young Aristocratic Wife and Mother in the Drawings by Duchess Bertha of Lobkowicz ]

- SVOBODOVÁ Milada, Knihovna slezského humanisty Franze Gottfrieda Troila von Lessoth, in: Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, ed. Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ – Andrea JELÍNKOVÁ – Milada SVOBODOVÁ,  Praha: Knihovna AV ČR, 2013, pp. 79–111 [The Library of Silesian Humanist Franz Gottfried Troilo von Lessoth]

- SVOBODOVÁ Milada, Zapomenutá sbírka apelačního rady Václava Řehoře Hannla aneb odkud pocházely nejstarší a nejcennější rukopisy někdejší majorátní czerninské knihovny, Studie o rukopisech 45, 2015, pp. 37–78 [The Forgotten Collection of the Counsellor Václav Řehoř Hannl Or Where Came the Oldest and Most Valuable Manuscripts of the Former Majorat Czernin Library from]

- SVOBODOVÁ Milada, Středověké rukopisy z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim dochované ve fondu Národní knihovny České republiky, Studie o rukopisech 46, 2016, pp. 55–84 [Medieval Manuscripts from Earls of Manderscheid-Blankenheim´s Library Preserved in the Collection of the National Library of the Czech Republic]

- SVOBODOVÁ Milada, Odraz zaniklých soukromých knihoven patnáctého a šestnáctého století z území kostnické diecéze v rukopisné sbírce pražské lobkowiczké knihovny, Studie o rukopisech 47, 2017, pp. 25–48 [Reflection of Abandoned Private Libraries from the 15th and 16th Centuries at the Territory of the Constance Diocese in the Manuscript Collection of the Prague Lobkowicz Library]

- SVOBODOVÁ Milada, Sbírka rukopisů v zámecké knihovně Blankenheim na sklonku osmnáctého století ve světle nově nalezeného knihovního katalogu, Studie o rukopisech 48, 2018, pp. 143–183 [The Collection of Manuscripts from the Blankenheim Castle Library at the End of the 18th Century in the Light of the Newly Discovered Library Catalogue]

- SVOBODOVÁ Milada, Dárek cisterciačky Geirtruyt Luchelgen z konventu Porta coeli ve Schweinheimu synovci Jasparu von Heinsberg řečenému Kirsboem. Studie o rukopisech 49/2, 2019, pp. 143–157 [A Present from the Cistercian Nun Geirtruyt Luchelgen from the Porta Coeli Convent in Schweinheim for her Nephew Jaspar von Heinsberg, Called Kirsboem]

- SVOBODOVÁ Milada, Modlitební kniha exulantky Anny Kateřiny Karbanové z Volšan, in: S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, ed. Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, pp. 49–52 [The Prayer Book of the Exile Anna Kateřina Karbanová of Volšany]

- SVOBODOVÁ Milada, Rukopisy středověkých klášterních knihoven jako součást knižní sbírky Františka Josefa hraběte ze Šternberka a Manderscheidu aneb Putování tří klášterních kodexů zeměmi a knihovnami, in: Kráčel poutník krajem ... Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, ed. Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, pp. 128–146  [Manuscripts of Medieval Monastic Libraries as Part of the Book Collection of Franz Josef, Count von Sternberg-Manderscheid, or the Wandering of three Monastic through Lands and Libraries]

Reviews

- (rev.) PETRUCCI Armando, La descrizione del manoscritto, storia, problemi, modelli, Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1987, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991, pp. 179–181

- (rev.) ELSHEIKH Mahmoud Salem – CONTURRI Enrico – PRUNAI FALCIANI Maria, Medicina e farmacologia nei manoscritti della Biblioteca Riccardiana di Firenze, Roma: Vecchiarelli Editore, 1990 (ISBN 88-85316-13-1), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 9, 1992, pp. 199–201

- (rev.) MATTHES Elke, Katalog der slavischen Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden: Verlag Otto Harrassowitz 1990 (ISBN 3-447-02992-7), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10, 1993, pp. 533–536

- (rev.) GOLOB Nataša, Stiški rokopisi iz 12. stoletja. Codices Sitticenses saeculi XII. Narodna galerija Ljubljana, 14. april - 29. maj 1994, Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjžnica, 1994 (ISBN 86-7265-014-X), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11, 1994, pp. 196–197

- (rev.) WORSTBROCK, Franz Josef – KLAES, Monika – LÜTTEN, Jutta, Repertorium der Artes dictandi des Mittelalters. Teil I. Von den Anfängen bis um 1200, München: Wilhelm Fink Verlag, 1992 (ISBN 3-7705-2740-2), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 12, 1995, pp. 126–128

- (rev.) ZACHOVÁ Irena – PETR Stanislav, Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna, Praha: Archiv Akademie věd ČR – Brno: Archiv města Brna, 1999 (ISBN 80-902464-9-4), in: Archivní časopis 51, 2001, pp. 141–143

- (rev.) VANDI Loretta, Il manoscritto Oliveriano 1. Storia di un codice boemo del XV secolo, Pesaro: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, 2004, in: Studie o rukopisech 36, 2005-2006, pp. 279–281

Exhibitions

- Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV. (2019), Národní archiv ČR – Národní knihovna ČR [Ad mandatum domini Regis: From Royal Chancery and Library of Wenceslaus IV]

PhDr. Milada Svobodová

Feb 17, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube