National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books PhDr. Kamil Boldan (Professional Activities)

PhDr. Kamil Boldan (Professional Activities)

PhDr. Kamil Boldan (Professional Activities)

PhDr. Kamil Boldan

(* 21.2. 1966, Klatovy)

Professional Activities within the Department

Incunabula (books printed before 1501), adding titles to the handy library, insurance values of loans for exhibitions

Research Focus

- History of the Bohemian and Moravian Book Printing in the 15th century

- Book Culture of Jagellonian period

Projects

- Výzkum dějin knižní kultury (DRKVO Národní knihovny ČR, koordinátor výzkumu za oblast č. 1: 2021–2023) [Reseachr of Book Culture History]

- NAKI II Knihověda.cz (2016–2020; zpracování hesel o středověké knižní vazbě a o knižní kultuře jagellonské doby pro elektronickou Encyklopedii knihy)

Other Professional Activities

- Editorial board: Knihy a dějiny, Studie o rukopisech

- Member of the purchasing commission in the Prague City Archive

- Cooperation in the project Einbanddatenbank, database of the bookbinding workshops in the Late Middle Ages and Early Modern Times and their tools (Staatsbibliothek zu Berlin, Germany)

- Popularization lectures on the issue of the Bohemian bookbinding´s beginnings (Café Science Praque, Broumov, University of West Bohemia in Plzeň, Archive of City Plzeň, Czech Radio and others)

 

Bibliography

Monographs

- BOLDAN Kamil – RICHTEROVÁ Alena, Library of Bohuslav Hasistein of Lobkowicz from Collections of the Roudnice Lobkowicz Library, Praha: Mezinárodní asociace bibliofilů, 1995 (without ISBN)

- BOLDAN Kamil – DRAGOUN Michal – FOLTÝN Dušan – MAREK Jindřich – UHLÍŘ Zdeněk, Codex gigas. Ďáblova bible. Tajemství největší knihy světa, Praha: Národní knihovna ČR, 2007 (ISBN 978-80-7050-532-8)

- BOLDAN Kamil – URBÁNKOVÁ Emma, Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny, Praha: Národní knihovna ČR, 2009 (ISBN 978–80–7050–573–1) [The Reconstruction of the Library of Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz. Incunabula Catalogue of the Roudnice Lobkowicz Library]

- BOLDAN Kamil, Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku, Praha: Národní knihovna ČR, 2010 (ISBN 978–80–7050–580–9) [Mystery of the Trojan Chronicle. The Beginning of Book Printing in Bohemia]

- Kamil BOLDAN – Jindřich MAREK, Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, Praha: Národní knihovna ČR, 2013 (ISBN 978-80-7050-618-9)

- Anežka BAĎUROVÁ – Kamil BOLDAN – Andrea JELÍNKOVÁ - Marta VACULÍNOVÁ (ed.), Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, Praha: Knihovna AV ČR, 2014 (ISBN 978-80-86675-27-5) [Humanismus in Diversity of Views]

- BOLDAN Kamil – NEŠKUDLA Bořek – VOIT Petr, The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547, Turnhout: Brepols, 2014 (ISBN 978–2–503–55179–1)

- BOLDAN Kamil, Úřední jednolistové tisky jagellonského věku, Praha: Národní knihovna ČR, 2016 (ISBN 978–80–7050–675–2) [Printed Official Broadsides of the Jagiellonian Age]

- DVOŘÁK Karel, spolupracovník BOLDAN Kamil, Soupis staročeských exempel. Index exemplorum paleobohemicorum, ed. Jan Luffer, Praha: Argo, 2016 (ISBN 978–80–257–1767–7) [Index of Old Czech Exempla]

- BOLDAN Kamil, Počátek českého knihtisku, Praha: Scriptorium 2018 (ISBN 978–80–88013–69–3) [The Beginning of Book Printing in Bohemia]

- DVOŘÁK Karel, Mitarbeiter BOLDAN Kamil, Verzeichnis der altböhmischen Exempel. Index exemplorum paleobohemicorum, ed. Jan Luffer (Folklore Fellows´ Communications 318), Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2019 (ISBN 978–951–41–1141–9)

- STUDNIČKOVÁ Milada – BOLDAN Kamil – MODRÁKOVÁ Renáta, Nebeský žebřík: pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR, Praha: Scriptorium, 2019 (ISBN 978-80-88013-93-8) [Latter to the Heaven: Late Medieval Prayer Books from the Collections of the National Library CZ]

Articles and Papers

- BOLDAN Kamil, Sbírka exempel Historiae variae moralisatae v rukopisu Státní knihovny VIII H 6, Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 5, 1988, pp. 69–88 [The Exempla Collection Historiae variae moralisatae in the Manuscript VIII H 6 from the State Library]

- BOLDAN Kamil, Ke vzniku a osudům rukopisu XIX C 49 Státní knihovny, Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 6/1, 1990 [recte 1989], p. 39 [On the Origin and the History of the Manuscript XIX C 49 from the State Library]

- BOLDAN Kamil, Sbírky exempel ve středověkých farních a farářských knihovnách v českých zemích, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/1, 1990, pp. 5–17 [The Exempla Collections in Medieval Parish and Priest's Libraries in the Czech Lands]

- BOLDAN Kamil, Nově nalezený dopis J. W. Goetha, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/1, 1990, pp. 281–282 [A Newly Found Letter by J. W. Goethe]

- BOLDAN Kamil, Sedlecký antifonář, Čtenář 42/3, 1990, pp 92–93 [The Sedlec Antiphonary]

- BOLDAN Kamil, Klášterní knihovny 1950, Čtenář 42/5, 1990, pp. 133–136 [Monastic Libraries in the Year 1950]

- BOLDAN Kamil, Rukopisy Kroniky kostnického koncilu Ulricha Richentala, Čtenář 42/5, 1990, pp. 162–163 [The Manuscripts of the Chronicle of the Council of Constance by Ulrich of Richenthal]

- BOLDAN Kamil, Katalogy knihoven kolejí Rečkovy a Národa českého, Čtenář 42/8-9, 1990, pp. 256–257 [The Library Catalogues of the Reček's College and the College of the Bohemian Nation]

- BOLDAN Kamil, Prager Stifter-Archiv, Zpravodaj Státní knihovny ČSR 28/3, 1990, pp. 48–49

- BOLDAN Kamil, Dvaačtyřicetiřádková bible Johanna Gutenberga, Čtenář 43/1, 1991, pp. 36–37 [The Gutenberg 42-line Bible]

- BOLDAN Kamil, Dürerova Apokalypsa, Čtenář 43/3, 1991, pp. 108–109 [Dürer's Apocalypse]

- BOLDAN Kamil, K exempláři nakladatelského katalogu Günthera Zainera z roku 1476 v Národní knihovně v Praze, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991, pp. 51–58 [A Copy of the Publishers Catalogue of the Printer Günther Zainer from the Year 1479 in the National Library in Prague]

- BOLDAN Kamil, Die Augustiner-Chorherren aus Raudnitz und Sadská im Exil in der Hussitenzeit als Schreiber der Handschriften, Studie o rukopisech 29, 1992, pp. 78–93

- BOLDAN Kamil, Dominikáni v Klatovech, Muzejní zpravodaj 1/1993, Okresní muzeum v Klatovech 1993, pp. 3–6 [The Dominicans in Klatovy]

- BOLDAN Kamil, K inkunábulovému vydání listů kartuziána Jana Rode, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10/1, 1993, pp. 225–242 [On the Incunabula Edition of the Letters by Carthusian Johann Rode]

- BOLDAN Kamil, K otázce písaře rukopisu křivoklátské fürstenberské knihovny sign. I d 7, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11, 1994, pp. 20–31 [On the Question of the Scribe of the Manuscript from the Fürstenberg Library I d 7 in Křivoklát]

- BOLDAN Kamil, Středověké pohádky?, Iniciály 5/28, 1994, pp. 22–25 [Medieval Fairy Tales?]

- BOLDAN Kamil, In memoriam Dr. Emma Urbánková, Studie o rukopisech 30, 1993–1994, pp. 147–152

- BOLDAN Kamil, Ke stavu zpracování fondu inkunábulí Národní knihovny v Praze, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník ze 4. odborné konference Olomouc, 11.–12. října 1994, Brno 1995, pp. 53–56 [On the Processing Status of the Incunabula Collection from the National Library in Prague]

- BOLDAN Kamil, Ke středověké knihovně dominikánského konventu v Klatovech, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 13, 1996, pp. 4–12 [On the Medieval Library of the Dominican Convent in Klatovy]

- BOLDAN Kamil, K rukopisné knižní kultuře v Klatovech v 15. století, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 14, 1997, pp. 5–20 [On the Manuscript Book Culture of the 15th Century in Klatovy]

- BOLDAN Kamil, The Illustrated Incunabula Short-Title Catalogue on CD-ROM (IISTC) a zpřístupnění sbírky inkunábulí Národní knihovny, Národní knihovna 9/2, 1998, pp. 85 [The Illustrated Incunabula Short-Title Catalogue on CD-ROM (IISTC) and Making Available the Incunabula Collection in the National Library of the Czech Republic]

- BOLDAN Kamil, Gutenbergova bible, Antique 5/9, 1998, pp. 38–39 [The Gutenberg Bible]

- BOLDAN Kamil, Nelahozeves (Mühlhausen a.d. Moldau). Roudnická Lobkowiczká knihovna (Raudnitzer Lobkowicz'sche Bibliothek) – Inkunabeln, in: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 3. Tschechische Republik, Zürich – New York: Olms, 1998, pp. 107–108

- BOLDAN Kamil, Bamberské vydání olomouckého a pražského misálu (1488 a 1489), in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Počátky v dějinách knihtisku. Sborník z 8. odborné konference. Olomouc, 20.–21. října 1999, Brno 1999, pp. 13–20 [The Bamberg Edition of the Olomouc and Prague Missals]

- BOLDAN Kamil,  Nationabibliothek der Tschechischen Republik: Abteilungen 39–44 – Incunabula typographica, in: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 1.1. Tschechische Republik (Prag. Teil 1), Hildesheim – Zürich – New York: Olms, 1999, pp. 112–114

- BOLDAN Kamil, Bohemikální iluminované rukopisy knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku z pohledu kodikologického, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999–2000, pp. 52–92 [Illuminated Manuscripts of Czech Origin from the Cistercian Monastery in Osek in View of Codicology]

- BOLDAN Kamil, Passio Pragensium – tištěná relace o pražském povstání 1483, Documenta Pragensia 19, 2001, pp. 173–180 [Passio Pragensium – the Printed Report on the Prague Uprising in 1483]

- BOLDAN Kamil – STUDNIČKOVÁ Milada, Rabštejnský Nový zákon, Studie o rukopisech 34, 2001, pp. 97–111 [The Rabenstein New Testament]

- BOLDAN Kamil, Bibliofil Hanuš z Kolovrat (+ 1483), in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, ed. Jan HRDINA et al., Praha: Scriptorium, 2002, pp. 97–114 [The Bibliophile Hanuš of Kolovraty]

- BOLDAN Kamil, Knihovna Jana Zajíce z Házmburka (1496–1553), in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna, ed. Jitka RADIMSKÁ (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Opera Romanica 4, 2002), pp. 41–108 [The Library of Jan Zajíc of Hasenburg]

- BOLDAN Kamil, Život a dílo tiskaře Jana Morava, Časopis Národního muzea – ř. hist. 174, 2005, pp. 137–149 [The Life and Work of the Printer Jan Moravus]

- BOLDAN Kamil, Dva neznámé plzeňské tisky Jana Pekka, Minulostí Západočeského kraje 40, 2005, pp. 93–104 [Two Unknown Pilsen Prints by Jan Pekk]

- BOLDAN Kamil, Rozmluva člověka se Smrtí. K jednolistu z počátku 16. století, in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Vita morsque et librorum historia, ed. Jitka Radimská (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Opera Romanica 9, 2006), pp. 127–140 [A Conversation with Death. The Broadside from the beginning of the 16th century]

- BOLDAN Kamil, Egerer Exemplar eines 31zeiligen Ablaßbriefes von Gutenberg (?), Gutenberg Jahrbuch 81, 2006, pp. 221–224

- BOLDAN Kamil, Knihovna, in: Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, ed. Ivana KYZOUROVÁ, Praha: Správa Pražského hradu, 2007, pp. 74–75; tamtéž: Královským sekretářem, pp. 16–17 a hesla výstavního katalogu Nr. 3, 5, 7–9, 43, 49–59, 61–63, 83–85 [The Library; Royal Secretaty]

- BOLDAN Kamil, Česká anabáze, in: BOLDAN Kamil – DRAGOUN Michal – FOLTÝN Dušan – MAREK Jindřich – UHLÍŘ Zdeněk, Codex gigas. Ďáblova bible. Tajemství největší knihy světa, Praha: Národní knihovna ČR, 2007, pp. 75–98 [Czech Anabasis]

- BOLDAN Kamil, Czech Anabasis, in: BOLDAN Kamil – DRAGOUN Michal – FOLTÝN Dušan – MAREK Jindřich – UHLÍŘ Zdeněk, Codex gigas. The Devil's Bible. The Secrets of the World's Largest Book, Prague: National Library of the Czech Republic, pp. 75–98

- BOLDAN Kamil, Minuce Václava Žateckého na rok 1517, AUC – Philosophica et Historica 1–2/2002. Z pomocných věd historických XVI. Inter laurum et olivam, Praha 2007, pp. 133–151 [Václav Žatecký's Almanac for the Year 1517]

- BOLDAN Kamil, „Nos enim in angulo orbis constituti“. Ke korespondenci mezi Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic a Bernardem Adelmannem z Adelmannsfeldenu, Sborník Národního muzea, řada. C – Literární historie 52, 2007, Nr. 1–4, pp. 19–23 ["Nos enim paene in angulo orbis constituti." On the Correspondence of Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz with Bernard Adelmann of Adelmannsfelden]

- BOLDAN Kamil – HADRAVOVÁ Alena, Bohuslav Hasištejnský a astronomie, Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie 52, 2007, Nr. 1–4, pp. 25–32 [Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz and Astronomy]

- BOLDAN Kamil, Iluminované rukopisy v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, in: Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, edd. Kateřina Horníčková – Michal Šroněk, Praha: Artefactum, 2007, pp. 81–94 [The Illuminated Manuscripts in the Library of Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz]

- BOLDAN Kamil, Kanonickoprávní díla v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV, ed. Pavel Krafl, Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, pp. 433–443 [The Canonical Legal Works in the Library of Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz]

- BOLDAN Kamil, Hasištejnská knihovna a Chomutov, in: Comotovia 2007. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457–2007), ed. Petr RAK, Chomutov: Město Chomutov, 2008, pp. 68–78 [The Hassistein Library and Chomutov]

- BOLDAN Kamil, Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premonstrátů, Minulostí Západočeského kraje 43, 2008, pp. 79–114 [The Collection of Almanacs and Forecasts from the turn of the 15th and 16th Century at the Premonstratensian Monastery in Teplá]

- BOLDAN Kamil, České a anglické prvotisky a jejich čtenáři. Srovnání produkce prvních tiskařů, in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Jazyk a řeč knihy, ed. Jitka RADIMSKÁ (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Opera Romanica 11), České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, pp. 9–20 [Czech and English Incunabula and Their Readers. Comparison of the First Printer's Production]

- BOLDAN Kamil, Takzvaný Jenský dodatek k Pasionálu, in: Jenský kodex. Komentář, ed. Ed. Marta VACULÍNOVÁ, Praha: Gallery, 2009, pp. 69–76 [So-called Jena Supplement to the Old Czech Passionale]

- BOLDAN Kamil, The Jena Supplement to the Passionale, in: The Jena Codex. Commentary, ed. Marta VACULÍNOVÁ, Praha: Gallery, 2009, pp. 69–76

- BOLDAN Kamil, Klatovy poděbradské a jagellonské, in: Lenka Sýkorová a kol., Klatovy (Dějiny českých a moravských měst), Praha: NLN, 2010, pp. 135–152 [Klatovy in the Podiebrad and Jagellonian Age]

- BÄUMLOVÁ Michaela – BOLDAN Kamil, Einbände aus dem Franziskanerkloster Eger. Die Werkstatt "Blütenstern frei", Einbandforschung, Heft 28,  2011, pp. 28–40

- BOLDAN Kamil, Epitaf Půty Švihovského z Rýzmberka od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, in: Epigraphica et sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008–2010, ed. Jiří ROHÁČEK, Praha: Artefactum, 2011, pp. 11–21 [The Epitaph of Půta Švihovský of Riesenberg Written by Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz]

- BOLDAN Kamil, Filigranologie a datace nejstarších plzeňských tisků, Minulostí Západočeského kraje 46, 2011, pp. 28–59 [The Filigranology and the Dating of the Oldest Pilsen Prints]

- BENEŠOVÁ Marie – BOLDAN Kamil, Metody vizualizace filigránů a využití filigranologie pro datování nejstarších českých tisků na příkladu tzv. Nového zákona se signetem, in: Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011). Sborník příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103, ed. Jan NOVOTNÝ, Praha: Národní knihovna ČR, 2011, pp. 117–131 [The Visualization Methods of Watermarks and the Use of Filigranology for Dating the Oldest Czech Prints on the Example of the New Testament with Printer’s Device]

- BOLDAN Kamil, Pražská bible s ilustracemi Jana Konůpka, in: Příběh Pražské bible, Praha: Městská knihovna v Praze, 2011, pp. 41–46 [The Prague Bible with Illustrations by Jan Konůpek]

- BOLDAN Kamil, Einbanddatenbank a její využití při studiu knižních vazeb, in: Bibliotheca antiqua 21, 2012, pp. 201–204 [The Database of Historical Bookbindings (Einbanddatenbank) and its Use in the Study of Bookbinding]

- BOLDAN Kamil, Ztracený exemplář Catholiconu z roku 1460, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 57, 2012/1–2, pp. 101–105 [The Lost Copy of the Catholicon of 1460]

- BOLDAN Kamil, Písař a tiskař Martin z Tišnova, Studie o rukopisech 42, 2012, pp. 7–31 [The Scribe and Printer Martin of Tišnov]

- BOLDAN Kamil, Knihvazačská dílna františkánského kláštera v Chebu, in: Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, edd. Kamil BOLDAN – Jindřich MAREK, Praha: Národní knihovna ČR, 2013, pp. 111–146 [The Bookbinding Workshop of the Franciscan Monastery in Cheb]

- BOLDAN Kamil, Rané tištěné jednolisty na knižních vazbách chebských františkánů a tepelských premonstrátů, in:  Bibliotheca antiqua 22, 2013, pp. 35–39 [Early Printed Broadsides in the Bookbindings of the Franciscans of Cheb and the Premonstratensians of Teplá]

- BOLDAN Kamil, Humanistická bohemika mezi typografickými jednolisty 15. století, in: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, edd. Anežka BAĎUROVÁ – Kamil BOLDAN – Andrea JELÍNKOVÁ – Marta VACULÍNOVÁ, Praha: Knihovna AV ČR, 2014, pp. 269–284 [Humanist Bohemica among Typographic Broadsides from the 15th Century]

- BOLDAN Kamil – NOVOTNÝ Jan – SOUČKOVÁ Magda, Průzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí, Knihovna 25/1, 2014, pp. 5–22 [Research of Identical Incunabula Deposited on Long-term Basis in Different Environmental Conditions]

- BOLDAN Kamil – NOVOTNÝ Jan – SOUČKOVÁ Magda, Průzkum identických tisků z 18. století dlouhodobě uložených ve třech lokalitách: nedestruktivní měření fyzikálně-chemických vlastností papíru, in: Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 „Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy“, ed. Ludmila MAŠKOVÁ, Praha: Národní knihovna ČR 2015, pp. 25–33 [Examination of 18th Century Identical Printed Books Long-Term Stored in Three Areas: Non-Destructive Measurement of Physical and Chemical Properties of Paper]

- BOLDAN Kamil, Jednolistová nabídka augsburského tiskaře Günthera Zainera a rožmberská knihovna v sedmdesátých letech 15. století, in: Tempus libri. Kniha v proměnách času, ed. Jitka RADIMSKÁ (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Opera Romanica 16), České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015, pp. 7–18 [The Broadside with an Advertisement of the Augsburg Printer Günther Zainer and the Rožmberk Library in the 1470s]

- BOLDAN Kamil, Počátky plzeňského knihtisku, in: Historická dílna 10. Sborník příspěvků přednesených v roce 2015, edd. Lenka ŠPAČKOVÁ – Jiří STOČES, Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, pp. 38–54 [The Beginnings of Printing in Pilsen]

- BOLDAN Kamil, Brněnští prototypografové Konrád Stahel a Matyáš Preinlein a jejich úřední jednolistové tisky, Brno v minulosti a dnes 28, 2015, pp. 61–83 [The Brno Prototypographers Konrad Stahel and Matthias Preinlein and their Typographic Broadsides of Official Nature]

- BOLDAN Kamil, Max Dvořák a „česká škola malířská XI. věku“, in: Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, edd. Jan CHLÍBEC – Zoë OPAČIĆ, Praha, Artefactum, 2015, pp. 43–52 [Max Dvořák and the "Bohemian School of Painting of the 11th Century"]

- BOLDAN Kamil, „Kdež skrze impresory věrné kněžie tupíš“, in: Cesta k rozmanitosti, aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře, ed. Renata MODRÁKOVÁ – Tomáš KLIMEK, Praha: Národní knihovna ČR, 2016, pp. 79–86 ["Where Through Bookprinters You Insult Faitful Priests“]

- BOLDAN Kamil, Letopisné záznamy v Bibli utrakvistického kněze Jana Gaudencia, Studie o rukopisech 46, 2016, pp. 85–106 [Annalistic Records in the Bible of the Utraquist Priest Jan Gaudencius]

- BOLDAN Kamil, K původu dvou iluminovaných kodexů Archivu města Plzně 51, Minulostí západočeského kraje 51, 2016, pp. 7–20 [On the Origin of Two Illuminated Codices of the Plzeň Town Archive]

- BOLDAN Kamil, Tiskař a odpustkář. Nález neznámého tisku prvního českého impresora, Sborník archivních prací 67, 2017, pp. 473–517 [The Printer and the Pardoner. The Discovery of an Unknown Print of the First Czech Printer]

- BOLDAN Kamil, Český knihtisk v boji mezi městským stavem a šlechtou na počátku 16. století, Opera historica 18/1, 2017, pp. 7–25 [Bohemian Book Printing in the Struggle between the Burgher and the Nobility at the Beginning of the 16th Century]

- BOLDAN Kamil, Eine unbekannte Handschrift mit einer Porträtgalerie der Wettiner, Studie o rukopisech 47, 2017, pp. 49–69

- BOLDAN Kamil, K osudům rukopisu Osek 76, Dějiny a současnost 39/10, 2017, pp. 28–29 [On the Fate of the Manuscript Osek 76]

- BOLDAN Kamil, Odpustková kampaň na Chebsku v letech 1481 až 1483 a typografické jednolisty, in: Knihtisk, zbožnost, konfese, edd. Kamil BOLDAN – Jan HRDINA (Colloquia mediaevalia Pragensia 19), Praha: Filosofia, 2018, pp. 73–107 [The Indulgence Campaign in the Cheb Region from 1481 to 1483 and the Typographic Broadsides]

- BOLDAN Kamil, Petrohradský rukopis Richentalovy kroniky kostnického koncilu, Dějiny a současnost 40/9, 2018, pp. 26–27 [The St. Petersburg manuscript of the Chronicle of the Council of Constance by Ulrich of Richenthal]

- BOLDAN Kamil, Patří Sněmovní usnesení o policejním řádu zemském z roku 1492 k českým prvotiskům?, in: Habent sua fata bibliothecarii. Věnováno PhDr. Ilovi Šedovi, ed. Jaromír LINDA et al., Plzeň: Západočeské muzeum, 2019, pp. 34–43 [Does the Parliamentary Resolution on the Police Land Regulations from 1492 Rate among Czech Incunabula?]

- BOLDAN Kamil, Karlštejn jako „Bergungsdepot“ pro historické fondy Zemské a univerzitní knihovny v Praze na sklonku druhé světové války, Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum 64/3-4, 2019, pp. 6–19 [Karlštejn Castle as ‘Bergungsdepot’ for the Historical Collections of the Land and University Library in Prague at the End of the Second World War]

- BOLDAN Kamil, Flora, Emma a Katinka. Příspěvek k dějinám inkunábulistiky, Knihy a dějiny 26, 2019, pp. 27–51 [Flora, Emma and Katinka. A Contribution to the History of Incunabula Studies]

- BOLDAN Kamil – HRACHOVEC Petr – HRDINA Jan, Der Peterablass, die Franziskaner und die Länder der Böhmischen Krone, Neues Archiv für sächsische Geschichte 90, 2019, pp. 193–208

- BOLDAN Kamil, K písařské činnosti biskupa Jana Filipce, in: Paralelní existence. Rukopisy a tisky  v českých zemích raného novověku, edd. Marta HRADILOVÁ – Andrea JELÍNKOVÁ – Lenka VESELÁ, Praha: Academia, 2020, pp. 201–214 [On the Writing Activities of Bishop Jan Filipec]

- BOLDAN Kamil, Husovo dílo v čase prvotisků, in: Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky, ed. Eva DOLEŽALOVÁ et al., Praha: Historický ústav AV, 2020, pp. 51–61 [Hus’ Works at the Dawn of Printing]

- BOLDAN Kamil, Knižní kultura doby jagellonské (do roku 1500), in: Michal DRAGOUN a kol., Knižní kultura českého středověku, Praha 2020, pp. 156–222 [The Book Culture of the Jagiellonian Age]

Reviews

- (rev.) STIFTER Adalbert, Die Mappe meines Urgroßvaters. Faksimileausgabe der dritten Fassung, Wiesbaden – Leipzig: Ludwig Reichert Verlag – Edition Leipzig, 1988, (ISBN 3882263644), Archivní časopis 40, 1990, pp. 123–124

- (rev.) KLAUSNEROVÁ Eva, Prvotisky Státní vědecké knihovny v Plzni. Incunabula quae in bibliotheca scientiarum publica Pilsnae asservantur, Plzeň: Státní vědecká knihovna 1990, (ISBN 80–85093–02–2), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991, pp. 186–187 [Incunabula in the State Research Library in Pilsen]

- (rev.) Kuttenberger Bibel. Kutnahorská[!] Bible: bei Martin von Tišnov. Hrsg von Reinhold Olesch u. Hans Rothe. B. 1: Faksimile. Bd. 2: Kommentare von Vladimír Kyas, Karel Stejskal, Emma Urbánková (Biblia Slavica: Ser. 1, Tschechische Bibeln, Bd. 2), Paderborn – München – Zürich – Wien: Schöningh 1989 (ISBN 3506716522), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991, pp. 205–206

- (rev.) Catálogo general de incunables en bibliotecas espanolas. Tomo I–II. Coordinado y dirigido por Francisco García Craviotto, Madrid: Ministerio de cultura, 1989–1990 (ISBN 8474836417), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 9, 1992, pp. 202–203

- (rev.) Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. II. Addenda, indices. Moderante Alodia Kawecka-Grzcyowa composuerunt Maria Bohonos, Michael Spandowski et Elisa Szandorowska, Wratislaviae – Varsaviae – Cracoviae: Ossolineum, 1993 (ISBN 8304032684), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11, 1994, pp. 198–199

- (rev.) The Illustrated Incunabula Short-Title Catalogue on CD-ROM, Knihy a dějiny 6/1-2, 1999, pp. 71–72

- (rev.) Nový katalog obrazových jednolistů 15. století z fondu Národní knihovny [DELUGA Waldemar, Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag, Praha: Národní knihovna ČR, 2000], (ISBN 80–7050–327–0), Bulletin plus Národní knihovny ČR 4/2000, pp. 4–5 [A New Catalogue of Fifteenth-century Prints in the Collections of the National Library of the Czech Republic]

- (rev.) HEJNIC Josef, Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni, Plzeň: Západočeské muzeum (ISBN 80–7247–009–4), Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, pp. 338–340 [Incunabula in the Westbohemian Museum in Pilsen]

- (rev.) VOIT Petr, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha: Libri, 2006 (ISBN 80–7277–312–7), Český časopis historický 105, 2007, pp. 723–725 [Encyclopedia of Book. Older Book Printing and Related Disciplines between the half of the 15th Century and the Beginning of the 19th Century]

- (rev.) VOIT Petr, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I. Severinsko-kosořská dynastie. 1488–1557, Praha: Koniasch Latin Press 2013 (ISBN ), Archivní časopis 64, 2014, pp. 324–325 [Printing in the Czech Lands between the Late Gothic and the Renaissance Periods II. Printing for Confessions, Printing for the Nation’s Revival, 1498–1547]

- (rev.) VESELÁ Lenka, Rytíř a intelektuál. Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna, Praha: Academia, 2016 (ISBN 978–80–200–2545–6 ), Studie o rukopisech 47, 2017, pp. 296–298 [A Knight and Intelectual. Hieronymus Beck of Leopoldsdorf and his Library]

- (rev.) VOIT Petr, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa. 1498–1547, Praha: Academia, 2017 (ISBN 978–80–200–2752–8), Studia Comeniana et historica 48/99-100, 2018, pp. 15–17 [Printing in the Czech Lands between the Late Gothic and the Renaissance Periods II. Printing for Confessions, Printing for the Nation’s Revival, 1498–1547]

Exhibitions

- Rozhovor se smrtí. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Básník jagellonské doby. (2007), spoluautor výstavy, Císařská konírna Pražského hradu [Dialogue with Death. Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz. A Poet of the Jagiellonian Age]

- Codex gigas. Ďáblova bible. Tajemství největší knihy světa. (2007/2008), spoluautor výstavy, Národní knihovna ČR [Codex Gigas. The Devil's Bible. The Secrets of the World's Largest Book]

- Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku. (2010), Národní knihovna ČR [Mystery of the Trojan Chronicle. The Beginning of Book Printing in Bohemia]

- Evakuace historických fondů Zemské a univerzitní knihovny na sklonku 2. světové války. (2019), Národní knihovna ČR [The Evacuation of Historical Collections of the Land and University Library at the End of the Second World War]

- Nebeský žebřík. Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny České republiky. (2019), Národní knihovna ČR, spoluautor výstavy [The Ladder to Heaven. The Late Medieval Prayer Books from the Collections of the National Library of the Czech Republic]

Conferences

- Iluminované rukopisy doby husitské (Praha, 30. 1.–1. 2. 1991) s příspěvkem „Die Augustiner–Chorherren aus Raudnitz und Sadská im Exil in der Hussitenzeit als Schreiber der Handschriften“ [Illuminated Manuscripts of the Hussite Age]

- Praha – město zpráv a zpravodajství (Praha, 7.–8. 10. 1997) s příspěvkem „Passio Pragensium – tištěná relace o pražském povstání 1483“ [Prague – City of News and Reporting]

- Čtenář a jeho knihovna (Jindřichův Hradec, 23.–26. 10 2002) s příspěvkem „Knihovna Jana Zajíce z Házmburka“ [Reader and his Library]

- Vita morsque et librorum historia (České Budějovice, 21.–24. 9. 2005) s příspěvkem „Rozmluva člověka se Smrtí. K jednolistu z počátku 16. století“ (The Dialogue of the Man and the Death. The Broadside from the Beginning of the 16th Century]

- Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV (Praha, 22.–24. 2006) s příspěvkem „Kanonickoprávní díla v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic“ [Canon Legal Works in the Library of the Bohuslaus Hassistein of Lobkowicz]

- Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a kultura jeho doby (Praha, 25. 5. 2007) s příspěvkem „Nos enim in angulo orbis constituti. Ke korespondenci mezi Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic a Bernardem Adelmannem z Adelmannsfeldenu“ [Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz and the Cultural Environment of his Time]

- Comotovia 2007 (Chomutov, 6. 11. 2007) s příspěvkem „Hasištejnská knihovna a Chomutov“ [Hassistein Library and Chomutov]

- Mortui immortales. 7. zasedání k problematice sepulkrálních památek (Praha, 3. 6. 2008) s příspěvkem „Epitaf Půty Švihovského z Rýzmberka od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic“ [Mortui immortales. The 7th Meeting to the Problems of Sepulchral Monuments]

- Jazyk a řeč knihy (Praha, 27.–29. 10. 2008) s příspěvkem „České a anglické prvotisky a jejich čtenáři“ [Language and Speech of the Book]

- Arbeitskreis für die Erfassung, Erschließung und Erhaltung historischer Bucheinbände (AEB). 15. Jahrestagung (Gotha, 16.–18. 9. 2010) s příspěvkem „Einbände aus dem Franziskanerkloster Eger“

- Bibliotheca antiqua 2012 (Olomouc, 7.–8. 11. 2012) s příspěvkem „Einbanddatenbank a její využití při studiu knižních vazeb“ [Einbanddatenbank and its Use for the Research of Bookbindings]

- Bibliotheca antiqua 2013 (Olomouc, 30.–31. 10 2013) s příspěvkem „Rané tištěné jednolisty na knižních vazbách  chebských františkánů a tepelských premonstrátů“ [Earlier Printed Broadsides on Bookbindings of Franciscans in Cheb and Premonstratensians in Teplá]

- Tempus libri. Kniha v proměnách času (Český Krumlov, 23.–26. 10. 2014) s příspěvkem „Jednolistová nabídka augsburského tiskaře Günthera Zainera a rožmberská knihovna v sedmdesátých letech 15. století“ [Tempus libri. The Book in Change of Time]

- Hus – husitství – tradice – Praha (Praha, 27.–29. 5. 2015) s příspěvkem „Husovo dílo v čase prvotisků“ [Hus – Hussitism – Tradition – Prague]

- Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku (Praha, 22.–23. 10. 2018) s příspěvkem „K písařské činnosti biskupa Jana Filipce“ [The Book as a Communication Medium in the Czech Lands of the Early Modern Period]

PhDr. Kamil Boldan

Mar 30, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube