National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books PhDr. Alena Císařová Smítková (Professional Activities)

PhDr. Alena Císařová Smítková (Professional Activities)

PhDr. Alena Císařová Smítková (Professional Activities)

PhDr. Alena Císařová Smítková

(*1971, Praha)

Professional Activities within the Department

Foreign Language Early Printed Books, Database STT

Research Focus

- Provenances of Early Printed Books (Collections, Owners and Collectors of Early Printed Books)

- History of Libraries and Early Modern Book Culture

Projects

- Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (NAKI II. DG18P02OVV009: 2018-2022) [Reconstruction of Scattered Provenance Bohemical Book Units in Czech and Foreign Libraries]

- Kniha jako médium ve středověku a novověku (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV oblast č. 10: 2021-2023) [The Book as a Medium in Middle and Early Modern Ages]

- Hromadná digitalizace historických a vzácných dokumentů ve spolupráci se společností Google (MK ČR/VISK 6: 2011-2018) [Digitization of Historical and Rare Documents in Cooperation with the Google Company]

Other Professional Activities

- Editorial board of the Department of Manuscripts and Early Printed Books

- Commission for the Coordination of Proposals for the Granting of Status and Units and the Revision of the Method of Signing in the National Library of the Czech Republic

 

Bibliography

Monographs

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena – JELÍNKOVÁ Andrea – SVOBODOVÁ Milada (ed.), Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, Praha: Knihovna AV ČR, 2013 (ISBN 978-80-86675-24-4) [Libri magistri muti sunt. In honour of Dr. Jaroslava Kašparová]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena (ed.), S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, Praha: Národní knihovna ČR, 2020 (ISBN 978-80-7050-727-8) [With a Book in Hand. Collective Monograph on the Anniversary of Life PhDr. Veronika Procházková]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena (ed.), Kráčel krajem poutník… Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, Praha: Národní knihovna ČR, 2020 (ISBN 978-80-7050-728-5) [A Pilgrim walked through the Countryside… Collective Monograph on the Anniversary of Life PhDr. Jan Sobotka]

Articles and Papers

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Hranice Kunratického panství v letech 1724–1730, in: Manu propria ... Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., edd. Zuzana Adamaitis – Tereza Paličková, Praha: Národní knihovna ČR, 2012, pp. 189-198 [Borders of the Kunratice Estate in the Years 1724-1730]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Zbraslavsko v matričních zápisech z let 1651-1800. Demografická sonda se zřetelem k obci Lahovice, in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 2/2012, Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ, 2012, pp. 53-78 [Zbraslav Region in Registry Records from 1651-1800. Demographic Probe with Regard to the Village of Lahovice]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Staré tisky v knihovně chebských františkánů, in: Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, ed. Kamil BOLDAN – Jindřich MAREK, Praha: Národní knihovna ČR, 2013, pp. 239-305 [Old Prints in the Library of the Franciscans of Cheb]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Květena Čech. Tištěné herbáře Národní knihovny, Dějiny a současnost 7, 2017, pp. 36-37 [Flora of Bohemia. Printed Herbariums of the National Library]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Pomologie. Herbáře ve sbírkách Národní knihovny, Dějiny a současnost 4, 2018, pp. 22-23 [Pomology. Herbariums in the Collections of the National Library]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena – MACH David, Ancient book "History of Tamerlane", in: Čechija respublikaci tŭplamlari = The collections of the Czech Republic = Sobranija Češskoj Respubliki, Edice Ŭzbekiston madanij merosi = The cultural legacy of Uzbekistan = Kul‘turnoje nasledije Uzbekistana, Toškent: East Star Media: Zamon Press Info, 2019, pp. 328-336

- Vzdělaný čtenář: katalog výstavy: státní zámek Kynžvart, 8. 8. – 10. 10. 2020, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2020 (hesla v katalogu) [The educated Reader: The Exhibition Catalogue]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Po stopách předchozích majitelů starých tisků – František Michálek Bartoš, in: S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, ed. Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, pp. 161-172 [In the Footsteps of Previous Owners of Early Printed Books – František Michálek Bartoš]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Boryňové ze Lhoty a Šumava, in: Kráčel krajem poutník… Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, ed. Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, pp. 174-189 [The Boryněs of Lhota and the Šumava Mountains]

PhDr. Alena Císařová Smítková

Feb 17, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube