National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books Modráková

Modráková

Modráková

PhDr. Renáta Modráková (born Sádlová)

(*June 2nd, Strakonice)

Working Activities within the Department

Medieval Manuscripts, web page and social networks of the department, professional internships and excursions

Member of the Managment of the Trade Union of the National Library CZ

Research Focus

- Paleography of the 13th and 14th centuries

- Medieval Latin manuscripts

- Skriptoria of the 13th and 14th centuries

- Libraries of medieval female monasteries

- History of Benedictine convents in Czech lands (especially St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle)

- Medieval monastic literature

Projects

- Research of the History of Czech Book Culture (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV, oblast č. 132: 2019–2023)

- The Book as a Medium in Middle and Early Modern Ages (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV, oblast č. 139: 2021–2023)

- Czech Crown in Ideas of Czech Representatives at the Beginning of the Early Modern Period (GAČR 20-08698S: 2020-2022)

- NAKI II Knihověda.cz: The Portal of the History of Czech Book Culture up to 1800 (DG16P02H015, 2016-2020)

- Collection of Medieval Manuscripts of the Czech Reformation, Register of the World Memory (Unesco, 2007)

Other Professional Activities

- international consortium TEI

- international consortium APICES

- member of EmBook project

- working group Medieval libraries from former female convents in Middle Europe (cooperation with J. Hamburger, E. Schlotheuber)

- The Society for Medieval Feminist Scholarship (SMFS)

- Editorial board (editorial series of the Department of Manuscripts and Early Printed Books)

- Leading professional internships

 

Bibliography

Monography

- MODRÁKOVÁ Renáta, Soupis židovských rodin z roku 1793. IV. díl, kraje: Chrudimsko, Plzeňsko, Žatecko, Hradecko, ed. Ivana Ebelová a kol., Praha: Státní ústřední archiv, 2004 (ISBN 80-86712-12-5) [List of Jewish Families from the Year 1793. IV. Part, Regions: Chrudim, Plzeň, Žatec, Hradec]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Soupis židovských rodin z roku 1793. V. díl, kraje: Čáslavský, Klatovský, Rakovnický, ed. Ivana Ebelová a kol., Praha: Státní ústřední archiv, 2005 (ISBN 80-86712-21-4) [List of Jewish Families from the Year 1793. V. Part, Regions: Čáslav, Klatovy, Rakovník]

- MAREK Jindřich – MODRÁKOVÁ Renáta, Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky, Praha: Národní knihovna ČR, 2006 (ISBN 80-7050-499-4) [Fragments of Manuscripts in the National Library of the Czech Republic]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11.-16. století, Praha: Národní knihovna ČR, 2008 (ISBN 978-80-7050-550-2) [Time Has Laid its Attire Aside: Fashion in Manuscripts from the 11th – 16th Centuries]

- UHLÍŘ Zdeněk – MODRÁKOVÁ Renáta, Zákon a Písmo: rukopisy české reformace 14.-16. století, Praha: Národní knihovna ČR, 2009 [Law and Scripture: Manuscripts of the Czech Reformation on the 14th – 16th Centuries]

- KLIMEK Tomáš – MODRÁKOVÁ Renáta, Cesta k rozmanitosti, aneb, Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016 (ISBN 978-80-7050-670-7) [The Way to Diversity, or, the Caffeiner as a  Digital Medieval Historian]

- KŘEČKOVÁ Jitka – MODRÁKOVÁ Renáta – SVOBODOVÁ Milada – VOJTÍŠKOVÁ Lucie – VOJTÍŠEK Jan, Ad mandatum domini Regis: z královské kanceláře a knihovny Václava IV., Praha: Národní archiv, 2019 (ISBN 978-80-7469-093-8) [Ad mandatum domini Regis: From Royal Chancery and Library of Wenceslas IV]

- STUDNIČKOVÁ Milada – BOLDAN Kamil – MODRÁKOVÁ Renáta, Nebeský žebřík: pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR, Praha: Scriptorium, 2019 (ISBN 978-80-88013-93-8) [Latter to the Heaven: Late Medieval Prayer Books from the Collections of the National Library CZ]

- digital edition of the manuscript XII.D.12 (Manuscriptorium) [Manuscript XII.D.12]

Articles and Papers

- MODRÁKOVÁ Renáta, Klementinské reformační rukopisy z pohledu světového kulturního dědictví. Knihovna 18, 2007, pp. 9-14 [Reformation Manuscripts from Klementinum from the Perspective of the View of World Cultural Heritage]

-MODRÁKOVÁ Renáta, Odraz dvorského prostředí v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v 13.-14. století, in: Dvory a rezidence ve středověku II, Skladba a kultura dvorské společnosti, ed. Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka, Praha: Historický ústav, 2008, pp. 459-474 [Reflection of Court in the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle in the 13th-14th Centuries]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Písemnosti abatyší kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve 13.-14. století. Naznačení úzkých hranic mezi diplomatikou a kodikologií, in: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, ed. Zdeněk Hojda – Hana Pátková, Praha: Filozofická fakulta UK, 2008, pp. 55-72 [Documentations of Abbesses from the St. George´s Convent at the Prague Castle in the 13th-14th Centuries]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Úřad abatyše kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v období 13.–14. století, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV, ed. Pavel Krafl, Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, pp. 580-592 [Office of Abbess from the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle in the Period of the 13th-14th Centuries]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Známé i neznámé jeptišky kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě z jeho pramenů, in: Náchodsko od minulosti k dnešku, Náchod: Regionální muzeum Náchod, 2009, pp. 83-102 [Known and Unknown Nuns form the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle from its sources]

- MODRÁKOVÁ Renáta, The Uniformity and Variability of the Book Culture of Women´s Mediaeval Order Institutions in Central European Lands, in: Rediscover Final Conference Proceedings, Prague, 15 September 2010, National Library of the Czech Republic, Prague: National Library, 2010, pp. 45-64

- MODRÁKOVÁ Renáta, Open the Gates of Paradise: the Benedictines in the heart of Europe 800-1300: Exhibition guide. Ed. Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas, Praha: Národní galerie, 2014, pp. 236-237, 244-245

- MODRÁKOVÁ Renáta, Středověké rukopisy v soukromém vlastnictví benediktinek z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, in: Knihy v proměnách času, ed. Jitka Radimská, Jitka, České Budějovice, 2015, pp. 337-354 [Medieval Manuscript in Private Ownership of the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Ego indigna et misera famula tua, in: Cesta k rozmanitosti, aneb, Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře, ed. Tomáš Klimek – Renáta Modráková, Praha: Národní knihovna České republiky, 2016, pp. 177-189

- MODRÁKOVÁ Renáta, Rukopisy z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, Dějiny a současnost 2018, pp. 28-29 [Manuscripts from the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Historické jádro knihovny premonstrátů v Teplé, Dějiny a současnost 2018, pp. 28-29 [Historical Core of Library from the Premonstratensian Monastery in Teplá]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Die Chronik des sogenannten Dalimil, in: Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte. Ausstellungskatalog, ed. Markus Cottin – Lisa Merkel, Michael Imhof Verlag, 2018, pp. 395-396

- MODRÁKOVÁ Renáta, The Change of Historical Periods in the Light of Manuscripts and their Scribes from the Benedictine St. George´s Convent at the Prague Castle at the Beginning of the 14th Century, in: „Change“ in medieval and Renaissance scripts and manuscripts. 19th Colloque international de paléographie latine in Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin on September 16.-19, 2015, ed. Eeuw Overgaauw, Martin Schubert, Turnhout: Brepols, 2019, pp. 277-288

- MODRÁKOVÁ Renáta, Sbírka kázání moravského superintendenta církve evangelické helvétského vyznání Michala Blažka, 1789–1790, Knihovna 30/2, 2019, pp. 91-95 [Collection of Sermons by Moravian Superintendant of the Church of Evangelic Helvetian Religion Michal Blažek, 1789-1790]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Knihovny ženských klášterů v pohusitské období, Acta Musei Nationali Pragae Historia litterarum 65/3-4, 2020, pp. 25-40 [Libraries of Female Monasteries in Post-Hussite Period]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Zlomek z druhé poloviny 13. století s dvouhlasou hudební notací z okruhu pařížské katedrály Notre-Dame v kodexu V E 15, E-zpravodaj Národní knihovny ČR 8/3, 2021, s. 3 [Fragment from the second half of the 13th century with two-voices staff notation from the circle of the Parish Notre-Dame Cathedral in the codex V E 15] https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2021_3.pdf

- MODRÁKOVÁ Renáta, The Reconstruction of Former Czech Benedictine Convent Libraries in Manuscriptorium Digital Library (upcoming)

- MODRÁKOVÁ Renáta, The Production of Notated Manuscripts in the Scriptorium of St. George´s Convent in the Reign of Charles IV (upcoming)

- MODRÁKOVÁ Renáta, Medieval Libraries form Bohemian Benedictine Nunneries on the Easter European Borders (upcoming)

- MODRÁKOVÁ Renáta, Benedictine St. George´s Monastery at the Prague Castle as a Crossroad of Medieval Cultural Trends and Ideas (upcoming)

- MODRÁKOVÁ Renáta, Přemyslovský kult v rukopisech Kunhuty, abatyše svatojiřského kláštera (upcoming) [Premysliden Cult in Manuscripts of Kunhuta, St. George´s Convent´s Abbess]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Speaking internationally in female communities on the Eastern boarders of medieval Europe (upcoming)

Reviews

- (rev.) VINTR Josef, Ostrovské rukopisy, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014, Slovo a smysl 22/XI, 2014, pp. 120-121 [Manuscripts from Ostrov]

- (rev.) PETR Stanislav, Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana, Praha: Historický ústav AV ČR, 2014 (ISBN 978-80-7286-238-2), Studia Mediaevalia Bohemica 8, 2016, pp. 169-170 [Research of Bohemical Manuscripts in Libraries Angelica, Corsiniana and Vallicelliana in Rome]

- (rev.) DRAGOUN Michal – MAREK Jindřich, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta, Praha: Národní museum – Scriptorium, 2012 (ISBN 978-80-7036-350-8, 978-80-87271-68-1), Acta Musei Nationali Pragae Historia litterarum 62/3-4, 2017, pp. 46-49 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum: Collections of Adolf Patera and Čeněk Zíbrt]

- (rev.) BRČÁK Marek et al., Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A, Praha: Národní museum – Scriptorium, 2014 (ISBN  978-80-7036-421-5), Acta Musei Nationali Pragae Historia litterarum 63/1-2, 2018, pp. 50-53 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum. Shelf mark 1 A]

- (rev.) BENEŠ Jiří et al., Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 B a 1 C, Praha: Národní museum – Scriptorium, 2015 (ISBN 978-80-7036-448-2), Acta Musei Nationalis Pragae Historia Litterarum 63/3-4, 2018, pp. 207-211 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum. Shelf mark 1 B and 1 C]

- (rev.) BROM Vlastimil et al., Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 D, 1 E a 1 G, Praha: Národní muzeum – Scriptorium, 2016 (ISBN 978-80-7036-493-2), Acta Musei Nationali Pragae Historia Litterarum 64/1-2, 2019, pp. 69-73 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum. Shelf mark 1 B and 1 C]

- (rev.) DRAGOUN Michal, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatura 1 K. (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta), Praha: Národní museum – Scriptorium, 2017 (ISBN 978-80-7036-537-3), Acta Musei Nationali Pragae Historia Litterarum 64/3-4, 2019, pp. 48-55 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum: Shelf mark 1 K. Additions to Collections of Adolf Patera and Čeněk Zíbrt]

- (rev.) BOLDAN Kamil, Počátek českého knihtisku, Praha: Scriptorium, 2018 (ISBN 978-80-88013-69-3), Knihovna 31, 2020, pp. 84-86 [Beginning of Bohemian Printing]

Exhibitions

- Putovní výstava Půvaby a tajemství klementinských rukopisů (2007/2008), Národní knihovna ČR (and partners) [Charms and Secrets of Manuscripts from Klementinum]

- Čas odložil svůj šat. Móda klementinských rukopisů z 11.-16. století. (2008), Národní knihovna ČR [Time Has Laid its Attire Aside: Fashion in Manuscripts from the 11th – 16th Centuries]

- Čechy – křižovatka Evropy. II. část: Zákon a Písmo. Rukopisy České reformace 14.-16. století (with Zdeněk Uhlíř) (2009), Národní knihovna ČR [Bohemia – Crossroad of Europe. II. Part: Law and Scripture: Manuscripts of the Czech Reformation on the 14th – 16th Centuries]

- Josef Truhlář a klementinská knihovna (with Jindřich Marek) (2013), Národní knihovna ČR [Josef Truhlář and Library in Klementinum]

- virtuální výstava „…a slovo se stalo hudbou“ (with Lenka Hlávková) [„…and Word Became Music]

- Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV. (cooperation) (2018), Národní archiv – Národní knihovna ČR [From the Royal Chancery and Library of Wenceslas IV]

- Scala coeli. Pozdně středověké modlitební knihy (project NAKI, cooperation) (2018), Národní knihovna ČR [Scala coeli. Late Medieval Prayer Books]

- Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech (cooperation) (9.6. 2020-11.9. 2020), MÚ Praha-Suchdol [History of Brandejs´ Estate in Historical Context]

International Research and Internships

- Universität in Bern, Suisse (2001)

- Vatican, Rom, Italy (2007)

- Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, Poland (2006, 2014)

- Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, Poland (2014)

- Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Hungary (2016)

- Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Austria (2017, 2018)

- Bayerische Staatsbibliothek, München, Germany (2018)

Conferences

- Knihy v proměnách času, Český Krumlov (24.10.-27.10.2014) [Books in Changes of Time], proceeding Středověké rukopisy v soukromém vlastnictví benediktinek z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě [Medieval Manuscript in Private Ownership of St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle]

- Karel IV. (1316-1378) a hudební odkaz jeho doby, Praha (10.-12.11.2016) [Charles IV (1316-1378) and Musical Tradition of his Time], proceeding The Production of Notated Manuscripts in the Scriptorium of St. George´s Convent in the Reign of Charles IV

- Monasteries in Digital Humanities, Pauline Monastery of Jasna Góra (12.9.-15.9.2017), proceeding The Reconstruction of Former Czech Benedictine Convent Libraries in Manuscriptorium Digital Library

- (TRANS)MISSIONS: Monasteries as Sites of Cultural Transfers, Praha (25.9.-26.9.2017), proceeding Benedictine St. George´s Monastery at the Prague Castle as a Crossroad of Medieval Cultural Trends and Ideas

- Women´s Literary Culture and the Medieval Canon, Bergen, Norway (22.-24.6. 2017), presentation Premysliden Princesses as Donators in the Medieval Middle European Territory

- Annual meeting TEI, Victoria, Canada (11.-16.11.2017)

- MedRen, Praha, (4.-8.7. 2017), presentation Medieval Musical Manuscripts from Former Benedictine Convents in the Bohemian Lands

- Workshop Libraries of female monasteries in Northern Germany, Medingen, German (27.6.-30.6.2018)

- Annual meeting TEI, Tokio, Japan (9.9.-13.9.2018)

- Bibliotheca Antiqua, Olomouc (28.-29.11. 2018), presentation Výzkum proveniencí ve středověkých rukopisech Národní knihovny ČR [Research of Provenance Glosses in Medieval Manuscripts of the National Library of the Czech Republic]

- IV. mezioborové medievistické kolokvium Centra pro studium středověku FF UK Oddech a zahálka ve středověku, Praha (22.1.-23.1.2019) presentation Oddech a zahálka v českých středověkých ženských klášterech [Rest and Idleness in Czech Medieval Female Monasteries]

- “From the Scriptorium to the Library”, Segovia, Spain (10.6.-12.6. 2019), proceeding Medieval Libraries from Bohemian Benedictine Nunneries on Easter European Borders

- “Speaking Internationally”, Bangor, Velká Británie (26.6.-28.6.2019) s příspěvkem Speaking Internationally in Female Communities on the Easter Borders

- Annual meeting TEI, Graz, Rakousko (15.-20.9. 2019) poster Research of provenance glosses in medieval manuscripts and in incunabulas from historical collections of the National Library of the Czech Republic + Virtual reconstruction of scattered provenance of Bohemian printed books

- The twenty-first Colloquium of the Comité international de paléographie latine, The rise of vernacular writing. The palaeographical perspective, Florencie, Itálie (19.-21.2. 2020), poster Research of provenance glosses in medieval manuscripts and in incunabulas from historical collections of the National Library of the Czech Republic

Next Activities

-video Knihy na řetězech [Libri catenati]

-video Pasionál abatyše Kunhuty [So Called Passiona of Abbess Kunhuta]

-video Reginaud z Baru [Reginaud from Bar]

-video Velikonoce v rukopisech [Easter in Manuscripts]

-video Zlomek evangelia svatého Lukáše [Fragment of the Gospel of Luke]

-certificate Design Thinking

PhDr. Renáta Modráková

May 12, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube