National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books Mgr. Miloš Dostál (Professional Activities)

Mgr. Miloš Dostál (Professional Activities)

Mgr. Miloš Dostál (Professional Activities)

Mgr. Miloš Dostál

(*26. 6. 1958, Trutnov)

Professional Activities within the Department

German Manuscripts

Research Focus

- German Medieval Philosophy and Mysticism

 

Bibliography

Monographs

- Mistr Eckhart a středověká mystika, ed. Jan SOKOL; trans. Lenka KARFÍKOVÁ Miloš DOSTÁL Jan SOKOL, Praha: Zvon, 1993 (ISBN 80-7113-074-5), 2., rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 2000; 3. vyd. 2009; 4. vyd. 2013;  5. vyd. 2019 (ISBN 978-80-7601-189-2) [Meister Eckhart and Medieval Mysticism]

- TAULER, Jan: Propast k propasti volá: (Kázání), ed. Miloš DOSTAL – Martin ŽEMLA, Praha: Krystal OP, 2003 (ISBN 80-85929-62-7) [Johannes Tauler: Abyss to Abyss Calls: (Sermons)]

Articles and Papers

- DOSTÁL Miloš, Kulturní a politické pozadí dovozu maďarských filmů do ČSR v druhé polovině 30. let, in: Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu III/2, Praha: ČFÚ, 1991, pp. 39-54 [The Cultural and Political Background of the Import of Hungarian Films into Czechoslovakia in the Late 1930s]

- DOSTÁL Miloš, A 30-as évek második felében Csehszlovákiába irányuló magyar filmbehozatal kulturális és politikal háttere, in: Prágai Tükör. Kulturális és közéleti lap II/3, Prága: KCMMS, 1994, pp. 22-35 [The Cultural and Political Background of the Import of Hungarian Films into Czechoslovakia in the Late 1930s]

- DOSTÁL Miloš, Mistr Eckhart . Kázání Intravit Jesus, Teologický sborník VII/3, Brno: CDK, 2001, pp. 80-84 [Sermon Intravit Jesus]

- DOSTÁL Miloš, Dialog In principio. Rozmluva mistra s učedníkem o Bohu a stvoření, in: Jednota a mnohost. Eckhart, Kusánský, Böhme, Ibn 'Arabí : sborník textů z česko-německého filosofického kolokvia [Praha, listopad 2001], Praha: Vyšehrad, 2002, pp. 17-38 [Dialogue in Principle. The Master's Conversation with the Disciple about God and Creation]

- DOSTÁL Miloš, Mistr Eckhart, O vznešeném člověku, Traktát „O odloučenosti“, in: Reflexe. Filosofický časopis 24, pp. 93-117, Praha: Oikumenh, 2003 [About a Noble Man. Sermon "On Seperation"]

- DOSTÁL Miloš, Traktát „Sestra Katrei“ čili „O duchovní dceři zpovědníkově“. Svědectví heretického proudu v porýnské mystice pozdního středověku, in: Seminář a jeho hosté II. Sborník příspěvků k nedožitým 70. narozeninám Doc. PhDr. Rostislava Nového, ed. Petr KREUZ – Vojtěch ŠUSTEK. Documenta Pragensia XXIII, Praha: Scriptorium, 2004, pp. 20-34  [The Sermon "Sister Katrei" or "The Spiritual Daughter of the Confessor". Testimony of the Heretical Movement in the Rhine Mysticism of the late Middle Ages]

- DOSTÁL Miloš, Výklad Otčenáše "Náš nejmilejší Pán Ježíš". Mystika jako katecheze v pozdně středověkém německém výkladu Otčenáše, in: Religio: Revue pro religionistiku 12/2, Brno: ČSR/ÚR FF MU,  2004, pp. [265]-276 [The Father's Interpretation "Our Beloved Lord Jesus". Mysticism as Catechesis in the Late Medieval German Interpretation of the Lord´s Prayer]

- DOSTÁL Miloš, Sborník "Božské učení", čili "Institutiones", zvaný též "Medulla animae". Svědectví transformace německé středověké mystiky z počátku protireformace, in: Religio: Revue pro religionistiku 13/1, Brno: ČSR/ÚR FF MU, 2005, pp. 145-156 [The Volume "Divine Teaching" or "Institutiones", also Called "Medulla animae" : a Testimony of Transformation of German Medieval Mysticism at the beginning of Anti-Reformation]

- DOSTÁL Miloš – ŽEMLA Martin, Mistr Eckhart. Radikální a laické proudy 14. století, in: Dějiny politického myšlení II/2, Politické myšlení pozdního středověku a reformace, ed. Vilém HEROLD – Ivan MÜLLER – Aleš HAVLÍČEK, Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 93-117 (ISBN 978-80-7298-468-8) [Meister Eckhart. Radical and Lay Movements in the 14th century]

Mgr.  Miloš Dostál

Feb 17, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube