National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books Mgr. Lucie Heilandová (Professional Activities)

Mgr. Lucie Heilandová (Professional Activities)

Mgr. Lucie Heilandová (Professional Activities)

Mgr. Lucie Heilandová, PhD.

Professional Activities within the Department

Foreign Early Printed Books

Research Focus

- Graphic Art

- Moravian Bookprinting in the 17th-19th Centuries

- History of Moravian Church (Monastic) and Profane Libraries

Projects

- Výzkum dějin knižní kultury (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV oblast č. 1: 2021–2023) [The Research of Book Culture´s History]

- Historické fondy MZK (Výzkumný záměr MK00009494301: 2004–2010) [Historical Collections of Moravian Library]

- Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén (NAKI DF12P01OVV047: 2011–2015) [The Benedictine Monastery in Rajhrad as a Cultural Phenomenon]

- Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace (NAKI II DG16P02R047: 2016–2020) [The Gate of Wisdom opened. Baroque Cultural Heritage of Monasteries in Broumov and Rajhrad: Preservation, Restauration, Presentation]

Other Professional Activities

- Editorial Board of the Department of Manuscripts and Early Printed Books

 

Bibliography

Monography

- HEILANDOVÁ Lucie – PAVELKOVÁ Jindra – MAHEL Richard – RICHTROVÁ Eva, Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Brno: Moravská zemská knihovna, 2013 (ISBN 978‑80‑7051‑196‑1) [Last Two Hundred Years in the History of the Monastery in Rajhrad]

- HEILANDOVÁ, Lucie – PAVELKOVÁ Jindra – RICHTROVÁ Eva, In omnibus glorificetur Deus. Dvě stě let od povýšení na opatství. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovna v Brně, 2013 (ISBN 978-80-210-6198-9) [In Omnibus Glorificetur Deus. Two Hundred Years of the Elevation to Abbacy]

- PAVELKOVÁ Jindra – HAVEL Dalibor –HEILANDOVÁ Lucie – RICHTROVÁ Eva – MACUROVÁ Zuzana – ŽŮREK Pavel – SMOLOVÁ Martina, Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovna v Brně, 2014 (ISBN 978‑80‑210‑6705-9) [Lovers and Benefactors of the Arts and Sciences in Vestments]

- HEILANDOVÁ, Lucie, Grafická sbírka rajhradského kláštera a umělecký mecenát rajhradských benediktinů, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015 (ISBN 978-80-7051-208-1) [Graphical Collection of the Monastery in Rajhrad and the Art Mecenat of the Benedictines in Rajhrad]

- HEILANDOVÁ Lucie, Kresleno na kameni. Počátky brněnské a pražské litografie. Disertační práce. Seminář dějin umění FF MU, Brno 2018 (online: https://is.muni.cz/th/q6myh/) [Drawn on the Stone. The Origins of Lithography in Moravia and in Bohemia]

- BOLOM-KOTARI Martina (ed.), Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. (ISBN 978-80-7435-740-4) (online: http://www.branamoudrosti.cz/pages/output/Katalog_Branamoudrostiotevrena.pdf) [Benedictine Monastery Libraries at Broumov and Rajhrad]

Articles and Papers

- HEILANDOVÁ Lucie, Schramova sbírka vedut a portrétů, in: Jaromír KUBÍČEK, Moravská zemská knihovna v Brně: 1808–2008 Knihovní sbírky, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2008, pp. 101–113 [Schram Collection of Vedute and Portraits]

- HEILANDOVÁ Lucie, Zámecká knihovna hrabat Chorinských, Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 18. odborné konference, Olomouc, 14.–15. října 2009, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2010, pp. 227–237 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/import/konf18/p23-Heilandov%C3%A1-2009.pdf ) [The Palace Library of Chorinsky’s, the Counts from Veselí nad Moravou]

- HEILANDOVÁ Lucie, Roztomilé maličkosti aneb zrcadlo bláznovství ve sbírkách historického fondu MZK, Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 20. odborné konference Olomouc 20.–21. září 2011, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2011, pp. 5–22 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/import/konf20/01heilandova.pdf ) [Cute Little Things or Mirror of Folly in Historical Collections of the Moravian Library]

- HEILANDOVÁ Lucie, Osobní knihovna biskupa Matyáše Chorinského z Ledské v rajhradské klášterní knihovně. Knihy v proměnách času, ed. Jitka RADIMSKÁ, Opera romanica 16, 2015, pp. 355–370 [The Personal Library of the Bishop Matyáš Chorinský from Ledské in the Library of the Monastery in Rajhrad]

- HEILANDOVÁ Lucie, Grafická výzdoba právních tisků ve fondu rajhradské klášterní knihovny, Bibliotheca Antiqua 2015. Sborník z 24. konference, 4.–5. listopadu 2015 Olomouc, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2015, pp. 21–26 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2015/BA2015-heilandova.pdf ) [Graphic Decoration of Legal Books in the Library of the Monastery in Rajhrad]

- HEILANDOVÁ Lucie, Brněnské knihkupectví a tiskárna BUSCHAK & IRRGANG, Studia Bibliographica Posoniensia, Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016, pp. 34–45 (online: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/sbp2016.pdf ) [The Brno Bookshop and Printing Office BUSCHAK & IRRGANG]

- HEILANDOVÁ Lucie, The Graphic Collection of the Rajhrad Monastery as the Image of the Representation and Artistic ctivities of the Monastery in Rajhrad, KNIHA 2016. Zborník o problémech a dejinách knižnej kultury. Výskum dejín knižnej kultury na Slovensku a v stredoevrópskom priestore, Martin: Matica slovenská, 2016, pp. 101–109

- HEILANDOVÁ Lucie, Trasslerova brněnská půjčovna knih a její stopy ve fondu rajhradské klášterní knihovny, Bibliotheca Antiqua 2016. Sborník z 25. konference, 9.–10. listopadu 2016 Olomouc, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2016, pp. 138–143 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2016/20-2016-heilandova.pdf) [The Book Lending Store of Johann Georg Trassler in Brno and its Rraces in the Library of the Monastery in Rajhrad]

- HEILANDOVÁ Lucie, Brněnský knihkupec, vydavatel a tiskař Johann Georg Gastl jako pokračovatel Svobodovské tiskařské tradice v 19. století, in: Bibliograf mezi regály. K životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc., ed. Jindra PAVELKOVÁ, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2017, pp. 47–56 [Bookseller, Publisher and Printer Johann Georg Gastl as a Continuator of the Svoboda´s Printing Tradition in the 19th Century]

- HEILANDOVÁ Lucie, Encyklopedická díla vydávaná tiskárnou Josefa Georga Trasslera, in: Sunt libri mei… Knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře, edd. Lucie HEILANDOVÁ – Jindra PAVELKOVÁ, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018, pp. 72–88 [Encyclopedic Works Published by Printing Workshop of Josef Georg Trassler]

- HEILANDOVÁ Lucie, Tiskařská produkce Jana Silvestra Siedlera a její výzdoba aneb na okraj typografie, KNIHA 2017. Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeuropskom priestore. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Martin: Slovenská národná knižnica Martin, 2017, pp. 193–202 (online: http://www.branamoudrosti.cz/pages/output/L.Heilandova_clanek.pdf) [Printing Production of Jan Silvester Siedler and its Decoration or on the Edge of the Typography]

- HEILANDOVÁ Lucie, Ferdinand Ullersdorf z Němčího a jeho knižní odkaz rajhradskému klášteru. Studia Bibliographica Posoniensia 2017, Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017, pp. 43–51 (online: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/sbp_2017_kor-4.pdf) [Ferdinand Ullersdorf from Němčí and his Book Collection Given to the Monastery in Rajhrad]

- HEILANDOVÁ Lucie, Tištěná produkce moravikální provenience ve fondu rajhradské klášterní knihovny, Bibliotheca Antiqua 2018. Sborník z 27. konference 28.–29. listopadu 2018, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2018, pp. 105–109 [Printed Production of Moravian Provenance in the Library of the Monastery in Rajhrad]

- HEILANDOVÁ Lucie, První brněnské litografické dílny a počátky litografie na Moravě. ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE. Historia litterarum 63/3-4, 2018, pp. 57–65 [The First Lithographic Workshops in Brno and Early Lithography in Moravia]

- HEILANDOVÁ Lucie, Knihovna kláštera brněnských Voršilek, nový deponát ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně, Bibliotheca Antiqua 2019. Sborník z 28. konference 13.–14. listopadu 2019. Olomouc: VKOL; SDRUK, 2019, pp. 110–117 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2019/BA2019_Heilandov%C3%A1.pdf) [The Library of the Ursuline Convent in Brno, the New Deposit in Collections of the Moravian Library in Brno]

- HEILANDOVÁ Lucie, Donátoři rajhradského kláštera v 17. a 18. století ve světle provenienčních záznamů, Studia Bibliographica Posoniensia 2020, Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2020, pp. 176–186 (online: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/web-sbp_2020_screen.pdf) [Donors of the Monastery in Rajhrad from the 17th and 18th Centuries in the Light of Provenance Records]

- HEILANDOVÁ Lucie, The Library of the Brno Ursuline Convent, in: Monastica Historia Volume 5. Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment, ed. Jakub ZOUHAR, Brno, Hradec Králové, St. Pölten 2020, pp. 52–70 (online: http://branamoudrosti.cz/pages/output/Sbornik_Monastica_historia_5.pdf)

Reviews

- (rev.) KŘIŽANOVÁ, Petronela, Príbeh zabodnutého knihupectva Anton Löwe (1770–1799?), Bratislava: Detail, 2017, in: Knihy a dějiny 25/1–2, 2018, pp. 91–92 [The Story of a Forgotten Bookshop of Anton Löwe]

- (rev.) AUGUSTYNOWICZ, Christoph, FRIMMEL, Johannes (ed.), Der Buchdrucker Maria Theresias: Johann Thomas Trattner (1719–1798) und sein Medienimperium. Buchforschung, Beiträge zum Buchwesen in Österreich 5, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019 (ISBN 978-3-447-11235-2), in: Knihy a dějiny 27/1–2, 2020, pp. 277–278

Exhibitions

- In omnibus glorificetur Deus. 200 let povýšení na opatství. (24. dubna – 31. října 2013), Benediktinský klášter Rajhrad [In Omnibus Glorificetur Deus. 200 Years of Promotion to the Abbey]

- An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. (14. května – 30. října 2014), Benediktinský klášter Rajhrad [Lovers and Benefactors of the Arts and Sciences in Vestments]

- Christian d’Elvert. Otec moravských kulturních dějin. Oči Brna. (2016), MZK Brno [Christian d´Elvert, Father of Moravian Cultural History]

- Adolf Loos. Světoběžník. Oči Brna. (2018), MZK Brno [Adolf Loos, the Globetrotter]

- Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. (2019–2020). Památník písemnictví na Moravě a benediktinský klášter Rajhrad, Benediktinský klášter Broumov, Police nad Metují. http://www.branamoudrosti.cz/pages/output/Vystava_Rajhrad.pdf [Libraries of Benedictine Monasteries in Broumov and Rajhrad]

Conferences

- Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob. Brno (17.–20. října 2017). Spolupořadatel konference, vystoupení s příspěvkem „Encyklopedická díla vydávaná tiskárnou Josefa Georga Trasslera“ [Encyclopedic Works Published by Printing Workshop of Josef Georg Trassler]

- Mezinárodního sympozium a workshop O přípravě barev, pigmentů a zlacení. Brno (7.–8. listopadu 2018). Spolupořadatel konference a workshopu, vystoupení s příspěvkem „Rukopisné a tištěné receptáře pro přípravu barev“. [About the Preparation of Colors, Pigments and Gilding]

Other Activities

- Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase. Specializovaná mapa s odborným obsahem. http://mapa.rajhradskyklaster.cz/. [The development of the Complex Monastery in Rajhrad over Time]

- Katalogizace obrazových dokumentů ve formátu MARC 21 se zřetelem na věcný popis. Metodika. Brno: MZK, 2016. http://invenio.nusl.cz/record/202677 [Cataloging of Visual Documents in MARC 21 with Regard to the Subject Description]

- Profánně provenienční mapa rajhradského fondu. Specializovaná mapa s odborným obsahem. https://nobilitas.mapy.mzk.cz/ [Seculare Provenance Map of the Rajhrad Book Collection]

- Moravikální produkce v rajhradském klášterním fondu. Specializovaná mapa s odborným obsahem. https://typografie.mapy.mzk.cz/.  [Printed Production of Moravian Provenance in the Library of the Monastery in Rajhrad. Provenance Map of the Rajhrad Book Collection]

- Teaching at the Faculty of Arts, Masaryk University, Department of Informatic Studies and Librarianship (2013–2019 – History of Book Culture); Department of Auxiliar Historic Studies (2014–2019 – Books and Historical Book Units)

-video Cesare Ripa a jeho ikonologie ve fondech Národní knihovny [Cesare Ripa and his Iconology in Collections of the National Library]

Mgr. Lucie Heilandová PhD.

Mar 30, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube