National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books Mgr. Jan Vojtíšek (English Version)

Mgr. Jan Vojtíšek (English Version)

Mgr. Jan Vojtíšek (English Version)

Mgr. Jan Vojtíšek

(* 4. 7. 1985, Pardubice)

Professional Activities within the Department

Head of the Department

Research Focus

- Urban History of Late Middle Ages

- Editions of Diplomatic Sources of Late Middle Ages

- Historical Cartography

Projects

- Havelské město pražské ve středověku (GAUK: 2010–2012) [Medieval St. Gall´s City in Prague]

- České země jako exemplum a jejich reprezentace v evropském prostoru (modul) v rámci projektu Excelence AV ČR Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období (GAČR: 2011–2018) [Czech Lands as an exemplum and their Representation in European Context within the Project Excelence of the Academy of Sciences CZ Cultural Codes and their Changes in Post-Hussite Period]

- Vyšetřování v kirchbergském klášteře roku 1323: Nejstarší listin SOkA Jablonec nad Nisou a její kritická edice (vnitřní grant FF UK: 2013) [The Investigation in the Monastery in Kinrchberg in the year 1323: The Oldest Chartes of the State Archive in Jablonec nad Nisou and its Critical Edition]

- Vnímání národnostních rozdílů ve vztahu k českým zemím během pozdního středověku – české země jako exemplum? (GAUK: 2013–2015) [The Peception of National Differencies in Czech Lands in the Late Middle Ages – Czech Lands as an exemplum?]

- Věnná města českých královen: Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru (NAKI II DG18P02OVV015: 2018–2022) [Dowry Cities of Bohemian Queens: The Living Part of Historical Knowledge and its Support through Tools of Historical Geography, Virtual Reality and Cyberspace]

- Výzkum dějin knižní kultury (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV oblast č. 1: 2019–2023) [The Research of the Book Culture History]

- Kniha jako médium ve středověku a novověku (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV oblast č. 10: 2021–2023) [The Book as a Medium in Middle and Early Modern Ages]

Other Professional Activities

- Redakční rada Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR

 

Bibliography

Monographs

- FROLÍK Jan – MUSIL Jan – RICHTER David – VOJTÍŠEK Jan, Chrudim v době Karla IV., Chrudim: Město Chrudim, 2016 (ISBN 978-80-906318-1-6 [The Town of Chrudim in the Era of Charles IV]

- Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452, ed. Alena M. ČERNÁ – František ŠMAHEL – Jan VOJTÍŠEK (zpracoval rejstřík), Praha: Filosofia – Třeboň: Státní oblastní archiv v Třeboni, 2017 (ISBN 978-80-7007-497-8) [The Oldest Municipal Book of Tábor from the Years 1432–1452]

- KŘEČKOVÁ Jitka – MODRÁKOVÁ Renáta – SVOBODOVÁ Milada – VOJTÍŠKOVÁ Lucie – VOJTÍŠEK Jan, Ad mandatum domini Regis. Z královské kanceláře a knihovny Václava IV., Praha: Národní archiv ČR, 2019 (ISBN 978-80-7469-093-8) [Ad mandatum domini Regis. From Royal Chancery and Library of Wenceslaus IV]

- Archiv České koruny: edice faksimilií VI/1 (1419–1458) = Archivum Coronae regni Bohemiae: editio diplomatum phototypica VI/1 (1419–1458), ed. Denko ČUMLIVSKI – Alena PAZDEROVÁ – Jan VOJTÍŠEK, Praha: Národní archiv ČR, 2020 (ISBN 978-80-7469-101-0)

Articles and Papers

- VOJTÍŠEK Jan, Mincmistr Eberhard a jeho potomci. Působení jedné gründerské rodiny ve středověkých Čechách, in: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha: Casablanca, 2012, pp. 158–183 [Mintmaster Eberhard and His Offspring. The Activity of One Founding Family in Medieval Bohemia]

- VOJTÍŠEK Jan, Historik by se měl společensky angažovat. S Jacquesem Krynenem o justičním státu, o roli ochránců hodnot a úloze historiků, Dějiny a současnost 35/4, 2013, pp. 37–40 [A Historian should be publicly active. An Interview with Jacques Krynen about the Judicial State, the Role of Defenders of Values and the Mission of Historians]

- VOJTÍŠEK Jan, La question des nations dans les villes médiévales tchèques comme un problème méthodologique, Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne 6, 2014 (online http://ifha.revues.org/8051 , cit. 2021-01-27)

- NEUŽILOVÁ Lucie – VOJTÍŠEK Jan, Vizitace konventu v Kirchbergu am Wechsel roku 1322 (1323). Kritická edice nejstarší listiny SOkA Jablonec nad Nisou, Paginae historiae 22/1, 2014, pp. 7–33 [Visitation of Convent in Kirchberg am Wechsel in 1322 (1323). Critical Editon of the Oldest Charter Stored in State District Archives in Jablonec nad Nisou]

- VOJTÍŠEK Jan – ŽŮREK Václav, Entre idéal et polémique. La littérature politique dans la Bohême des Luxemburg, Médiévales 67, 2014, pp. 11–29 (= Histoires de Bohême. Nouveaux regards sur les sources (XIVe–XVe siècles), ed. Martin Nejedlý – Jaroslav Svátek – Marilyn Nicoud)

- VOJTÍŠEK Jan, Zbabělí Uhři, nebo zpupní Francouzi? Porážka u Nikopole (1396) v soudobých francouzských narativních pramenech, in: Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, ed. Vojtěch Bažant ­– Věra Vejrychová, Praha: Centrum medievistických studií: Filosofia, 2016, pp. 61–84 [Cowardly Hungarians or Haughty French? The Defeat at Nicopolis (1396) in the Contemporary French Narrative Sources]

- VOJTÍŠEK Jan, Daňový systém českých měst za vlády Lucemburků, in: Jan Frolík – Jan Musil – David Richter – Jan Vojtíšek, Chrudim v době Karla IV., Chrudim: Město Chrudim, 2016, pp. 83–92 [Tax System of Bohemian Towns during the Reign of the House of Luxembourg]

- VOJTÍŠEK Jan (dokončil a připravil k vydání z pozůstalosti Bedřicha Mendla), Dva berní rejstříky města Chrudimi z let 1399–1402, in: Jan Frolík – Jan Musil – David Richter – Jan Vojtíšek, Chrudim v době Karla IV., Chrudim: Město Chrudim, 2016, pp. 93–181 [Two Tax Registers of the Town of Chrudim from Years 1399–1402]

- VOJTÍŠEK Jan, Mapa a popis Českého království ve Speedově atlasu, Dějiny a současnost 40/8, 2018, pp. 28–29 [The Map and Description of the Kingdom of Bohemia in Speed’s Atlas]

- VOJTÍŠEK Jan, Pojetí (politické) společnosti v knížecích zrcadlech z pera Christine de Pizan. Livre du corps de policie, Livre des faits et bonnes meurs du sage roy Charles V a Livre de la paix, in: S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, ed. Alena Císařová Smítková, Praha : Národní knihovna ČR 2020, pp. 26–41 [The Concept of (Political) Society in the Mirrors for Princes from the Quill of Christine de Pizan]

- VOJTÍŠEK Jan, Mapa a popis Čech v Orteliově atlasu Theatrum Orbis Terrarum, in: Kráčel krajem poutník… Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, ed. Alena Císařová Smítková, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, pp. 14–29 [The Map and Description of Bohemia in Ortelius‘s Atlas Theatrum Orbis Terrarum]

- VOJTÍŠEK Jan, Die Kanzleien der böhmischen Königinnen im Spätmittelalter. Personal und Produktion der der Kanzleien der Königinnen-Gemahlinnen der luxemburgischen Könige, in: Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten, hg. von Tomáš Velička, Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2020, pp. 85–107

- VOJTÍŠEK Jan, Testamenty a testamentární praxe v kolínských městských knihách 1376–1401 (v tisku) [Testaments and Testamentary Practices in Kolín Municipal Books from Years 1376–1401, upcoming]

- VOJTÍŠEK Jan, The Town of Kolín and Its Communication Horizons in the Late Middle Ages (v tisku) [upcoming]

Reviews

- (rev.) NUHLÍČEK Josef, Veřejní notáři v českých městech, zvláště městech pražských až do husitské revoluce, k vydání připravili a doplnili Ivan Hlaváček a Markéta Marková, Praha: Notářská komora ČR – Scriptorium, 2011 (ISBN 978-80-87271-41-4), in: Studia Mediaevalia Bohemica 4/2, 2012, pp. 305–306 [Public Notaries in Czech Towns, especially Towns of Prague until the Hussite Revolution]

- (rev.) NACHTMANOVÁ Alena, Benátky a Dražice ve středověku, Benátky nad Jizerou: Město Benátky nad Jizerou, 2016 (ISBN 978-80-270-1245-9), in: Studia Mediaevalia Bohemica 8/2, 2016, p. 366 [Benátky and Dražice in the Middle Ages]

- (rev.) Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, ed. Martin NEJEDLÝ et Jaroslav SVÁTEK avec collaboration de Daniel BALOUP et Benoît JOUDIOU, Toulouse: Presses Universitaires du Midi, 2015 (ISBN 978-2-8107-0377-7), in: Studia Mediaevalia Bohemica 10/1, 2018, pp. 131–132

Exhibitions

- Chrudim v době Karla IV. (2016), Regionální muzeum v Chrudimi [The Town of Chrudim in the Era of Charles IV]

- Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV. (2019), Národní archiv ČR – Národní knihovna ČR [Ad mandatum domini Regis: From Royal Chancery and Library of Wenceslaus IV]

Intenational Sejourns

- Université Paris-Sorbonne, France (2009-2010: 9 months)

- Centre Roland Mousnier, Université Paris-Sorbonne, France (2012: 5 months)

- Université Paris-Sorbonne, Francie (2013-2015: 15 months)

Conferences

- Havelské Město pražské. Historie – archeologie – stavební historie (Praha, 2012) [Gallus Town of Prague. History ­– Archaeology – Building History] s příspěvkem „Mincmistr Eberhard a jeho potomci. Revize dosavadních názorů na působení rodu“ [Mintmaster Eberhard and His Offspring. Revision of the Present Opinions on the Family Activities]

- Národ a národy ve středověku (Praha, 2012) [Nation and Nations in the Middle Ages] s příspěvkem „Otázka národnosti v českých středověkých městech jako metodologický problém“ [The Question of Nationality in Czech Medieval Towns as a Methodological Problem]

- Kongres Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Praha, 2013) s příspěvkem „La question des nations dans les villes médiévales tchèques comme un problème méthodologique“

- Vyjádřit odlišnost. Pohled na střední Evropu na sklonku středověku (Praha, 2014) [To Express the Difference. View of the Cental Europe at the End of the Middle Ages] s příspěvkem „Zpupní Francouzi, nebo zbabělí Uhři? Porážka u Nikopole 1396“ [Cowardly Hungarians or Haughty French? The Defeat at Nicopolis in 1396]

- Konference European Association for Urban History (Helsinki, 2016) s příspěvkem „Town of Kolín nad Labem and its Communication Horizons in the Late Middle Ages“

- Wenzel IV. – Wenceslas IV (1361–1419): Neue Wege zu einem verschütteten König – New Approaches to a Superimposed King (Erfurt, 2017) s příspěvkem „Wisdom, Royal Council and Offices in the Mirrors of Princes of the Era of Wenceslaus IV“

- Die Luxemburger: dynastisches Programm und Herrschaftsbildung in globaler und lokaler Hinsicht – Les Luxembourg : projet dynastique et construction de la domination entre perspectives globales et locales (LUXDYNAST) (Luxembourg, 2018) s příspěvkem “Les institutions judiciaires entre le roi et les barons : luttes de pouvoir dans la Bohême des Luxembourg”

- Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas: Neue Wege – Alte Tradition (Ústí nad Labem, 2019) s příspěvkem “Chancery of the Queens of Bohemia in Late Middle Ages”

Other Activities

- Bitva ve středověkých narativních pramenech. Výběrový seminář na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (2014) [Fight in Medieval Narrative Sources]

- Panovnická moc a politická společnost českého středověku. Výběrový seminář na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (2015) [The Bohemian Medieval Royal Power and Political Society]

- Jak vládnout lidem. Knížecí zrcadla a jejich četba ve středověku. Interpretační seminář na Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2015) [How to Rule the People. The Princely Mirrors and their Reading in the Middle Ages]

Mgr. Jan Vojtíšek

Mar 30, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube