National Library of the Czech Republic

 • our website
 • main catalogue
 • eds katalog
You are here: Home Collections By document type Historical Book Collection Manuscripts and incunabula

Catalogues and databases

Online Catalogues

Manuscriptorium (open catalogue of historical collections)
 • manuscripts of the National Library
 • digital copies of selected manuscripts and printed books


RetrIS - General Catalogue I
 • all printed books in collections of the National Library published before 1950

KPS - Knihopis
 • Czech language books published before 1800

STT - Early Printed Books and Maps Database 1501-1800

Selected bibliography to the National Library of the CR Manuscripts

Bibliography on CD-ROM

 • Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století [CD-ROM]. Praha, 2003.
Scanned card registry of the foreign language bohemica including scanned card index of book printers and review of relevant literature. Note: The CD-ROM is available in the National Library via local ultranet under the section "Rukopisy a staré tisky".

Special Catalogues and Publications

Guides

 • HEJNOVÁ, Miroslava. Průvodce po fondech oddělení rukopisů a vzácných tisků SK ČSR v Praze. Praha, 1989.
 • URBÁNKOVÁ, Emma. Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha, 1957.
 • FABIAN, Bernhard. Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band 1.1. Tschechische Republik. Prag. Teil 1. Bearbeitet von Vlasta Faltysová und Pavel Pohlei. Redaktion Claudia Blum. Hildesheim; Zürich; New York, 1999.
 • HANSLIK, J. A. Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliothek. Prag, 1851; HANUŠ, J. Zusätze und Inhaltsverzeichnisse zu Hanslik's Geschichte und Beschreibung der k.k. Prager Universitäts-Bibliothek. Prag, 1863.
 • MAREK, Jindřich. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručně dějiny jejich zpracování. Knihovna, 18, 2007, s. 99–118.
 • Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Red. Marie Tošnerová. Praha, 2004. (review in Czech by Jindřich MAREK)
 • VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha, 1990.

Manuscript Catalogues


- Latin, Czech and German manuscripts

 • TRUHLÁŘ, Josef. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. Bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur I-II. Pragae, 1905-1906. (Latin manuscripts of shelf marks I-VIII a IX-XV; review by WOLKAN, Rudolf. Der Handschriftenkatalog der Prager Universitätsbibliothek, Mitteilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen 9, 1905, s. 70-76, 166-182.)
 • MAREK, Jindřich – DRAGOUN, Michal. Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář. Praha 2016. (New acquisitions of medieval manuscripts of shelf marks I-XV.)
 • DOLCH, Walther. Katalog der deutschen Handschriften der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag. I. Teil. Die Handschriften bis etwa z. J. 1550. Prag, 1909. (German manuscripts most of shelf mark XVI.)
 • TRUHLÁŘ, Josef. Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské. Praha, 1906. (Czech manuscripts of shelf mark XVII.)
 • SVOBODOVÁ, Milada. Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha, 1996. (Czech manuscripts of shelf mark XVII.)
 • KAPRAS, Jan. Rukopisy děčínské. Časopis českého Museum 78, 1904, s. 340-344, 423-430. (Shelf mark XIX, most of it.)
 • TILLE, Václav; VILIKOVSKÝ, Jan. Rukopisná bohemika v Admontě. Časopis archivní školy 11, 1933, s. 77-122. (Shelf mark XX.) Concordance of old and new shelf marks - XX
 • WENZEL, Elke. Die mittelalterliche Bibliothek der Abtei Weißenau. Frankfurt am Main, 1998. (Shelf mark XXIII.)
 • KELLE, Johann. Altdeutsche Handschriften aus Prager Bibliotheken. Lobkowitzsche Bibliothek, Serapeum, 1867, s. 305-317, 321-326. (Shelf mark XXIII - ordered by old numbers, the inventory is not fully identic with the manuscripts of shelf mark XXIII of the National Library.) Concordance of old and new shelf marks - XXIII (for what it's worth)
 • LEHMANN, Paul. Handschriften aus Kloster Weissenau in Prag und Berlin. In Erforschung des Mittelalters IV, Stuttgart, 1961, s. 40-82. (Shelf mark XXIII.)
 • URBÁNKOVÁ, Emma; WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Bohemika Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. Praha, 1971. (Shelf mark XXVI.)
 • WOHLMANN, Bernhard. Verzeichniss der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Ossegg. In Xenia Bernardina, Bd. 2. Wien, 1891, s. 115-164. (Rukopisy oseckého kláštera, z nichž většina je deponována v NK ČR.)
 • TRUHLÁŘ, Josef. Paběrky z rukopisů klementinských. [časopisecky/in magazines] 1897-1904 [svázáno - u pultu/bound - at the desk]
 • URBÁNKOVÁ, Emma. Přírůstky rukopisného oddělení Universitní knihovny od vydání tištěných katalogů, Knihovna 1957, s. 41-64.
 • PLOCEK, Václav. Catalogus codicum notis musicis instructorum, qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae Socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur I-II. Pragae, 1973.

- Greek, Slavonic, Romanic and Oriental manuscripts

 • PINTAUDI, Rosario; DOSTÁLOVÁ, Růžena; VIDMAN, Ladislav. Papyri Graecae Wessely Pragenses I-II, Firenze, 1988-1995.
 • OLIVIER, Jean-Marie; MONÉGIER DU SORBIER, Marie-Aude. Catalogue des manuscripts Grecs de Tchécoslovaque. Paris, 1983, s. 63-92.
 • VAŠICA, Josef. Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. Praha, 1995. (Hlavně signatura XVII.)
 • ČERNÝ, Václav. Rukopisy, psané románskými jazyky, v pražských knihovnách. Studie o rukopisech 1962, s. 65-108.
 • FÁREK, Michal. Perské rukopisy v Národní knihovně České republiky. Praha, 2000.
 • BAHBOUH, Charif; CHARVÁTOVÁ, Jitka. Catalogue of Arabic Manuscripts of the National Library of the Czech Republic [elektronický zdroj]  = Katalog arabských rukopisů Národní knihovny České republiky. Praha, 1998.

- Other Publications

 • BERÁNEK, Karel. Soupis archivních rukopisů a jiných archiválií v Universitní a Strahovské knihovně v Praze. Sborník archivních prací 21, 1971, s. 185-234.
 • KOROLEC, Jerzy B.. Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum, quae in Bibliothecae olim Universitatis Pragensis nunc Státní knihovna ČSR vocata asservantur. Wrocław, 1977.
 • HOFMAN, Alois. Die Sammlungen des Prager Adalbert Stifter-Archivs. Vierteljahrsschrift des A. Stifter Institut des Landes Oberösterreich. Linz, Jahrgang 11, 1962, Folge 3/4, s. 67-169.

Early Printed Books Catalogues

 • Soupis děl J.A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Sest. Komise pro soupis děl Komenského. Věd. red. Dr. Emma Urbánková. Praha, 1959.
 • URBÁNKOVÁ, Emma; WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. Praha, 1971.
 • TŘÍŠKA, Josef. Disertace pražské univerzity 16.-18. století. Dissertationes Universitatis Pragensis 16.-18. saec. Praha, 1977.
 • KAŠPAR, Oldřich. Soupis španělských a portugalských tisků bývalé pražské lobkovické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Registro de los impresos espanoles y portugueses de la antigua biblioteca pragense de los Lobkowicz actualmente depositada en la biblioteca Estatal de la República Socialista Checa en Praga. Praha, 1984.

Graphics Catalogues

 • FECHTNEROVÁ, Anna. Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze, I-IV. Praha, 1984.
 • BLAŽÍČEK, Oldřich (ed.). Theses in Universitate Carolina Pragensi disputatae. Saec. 17 et 18. Vol. II,1-7 Pragae, 1967-1970. (Faksimile 111 univerzitních tezí.)
 • DELUGA, Waldemar. Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag. Praha, 2000.

Exhibition Catalogues

 • VOIT, Petr. Minulost pražského knihtisku. Praha, 1987.
 • STEJSKAL, Karel; VOIT, Petr. Iluminované rukopisy doby husitské. Praha, 1990.
 • Z pokladů Národní knihovny České republiky. Prvotisky, staré tisky. From the Treasures of the National Library of the Czech Republic. Incunabula, Rare Printed Books. Barokní sál Klementina. The Baroque Hall (Library). Redig. Miroslava Hejnová. [Na základě nevydané publikace Skryté poklady a CD ROM Paměť světa, autoři hesel: Kamil Boldan (č.1-10), Miroslava Hejnová (č.31), Jaroslava Kašparová (č.12, 16, 24, 33), Veronika Procházková (č.26), Zdeněk Šíma (č.21, 25, 27, 28, 29), Emma Urbánková (č.1-3, 6, 7, 10), Bedřiška Wižďálková (č.13-15, 18, 20, 22, 23, 30, 32, 34), kol. (č.11).] Praha, 1995.
 • KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Španělské tisky Maríe Manrique de Lara y Mendoza dochované v Roudnické lobkowiczké knihovně. Spanish-Printed Books of María Manrique de Lara y Mendoza Preserved in the Roudnice Lobkowicz Library. Zámek Nelahozeves. Castle of Nelahozeves. Praha 24.-30.9.1995.
 • UHLÍŘ, Zdeněk. Z pokladů Národní knihovny České republiky. Rukopisy. From the Treasures of the National Library of the Czech Republic. Manuscripts. Zrcadlová Kaple Klementina. The Mirror Chapel in the Klementinum. Praha 24.-30.9.1995.
 • UHLÍŘ, Zdeněk: Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu. Zrcadlová kaple Klementina 15. října - 2. listopadu 1998.
 • UHLÍŘ, Zdeněk. Charles University, Its Scholars and Students in the Middle Ages and Their Work in the Context of Their Age. Mirror Chapel at Klementinum October 15 - November 2, 1998.
 • KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Cervantes a český čtenář. Miguel de Cervantes Saavedra 1547-1616. Národní knihovna ČR, Zrcadlová kaple, 6. 11.-23. 11.1997.
 • HOJDA, Zdeněk; KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Bohemia - Italia. Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 1600-2000. Katalog výstavy. = Bohemia - Italia. I Chechi in Italia e gli Italiani a Praga 1600-2000. Catalogo. Praha, 2000.
 • HEJNOVÁ, Miroslava; HŮLEK, Julius; UHLÍŘ, Zdeněk. Ve znamení nové doby. První dvě století tištěné knihy v Čechách. Praha, 2000
 • HEJNOVÁ, Miroslava; HŮLEK, Julius; UHLÍŘ, Zdeněk. Under the torch of the modern era. The first two centuries of book-printing in Bohemia. Prague, 2000.
 • HEJNOVÁ, Miroslava. Pietro Andrea Mattioli 1501-1578. U příležitosti 500. výročí narození. = In occasione del V centenario della nascita. Praha, 2001.
 • HEJNOVÁ, Miroslava, UHLÍŘ, Zdeněk. Les deux premiers siecles du livre imprimé en Boheme sous la banniere des temps modernes = Under the torch of the modern era. The first two centuries of book-printing in Bohemia. Prague, 2002.
 • KAŠPAROVÁ, Jaroslava; MAČÁK, Karel. Utilitas Matheseos. Jezuitská matematika v Klementinu (1602-1773). Jesuit mathematics in the Clementinum (1602-1773). Praha, 2002.

Inventories and Monographs

 • TOBOLKA, Zdeněk. Národní a universitní knihovna v Praze. Její vznik a vývoj. 1. vyd. F. Horák. Praha, 1959.
 • HAMANOVÁ, Pavlína. Z dějin knižní vazby. Praha, 1959.
 • ČORNEJOVÁ, Ivana; FECHTNEROVÁ, Anna. Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654 – 1773. Praha, 1986.
 • RICHTEROVÁ, Alena. Soupis autografů Bohuslava Balbína z fondů Státní knihovny ČSR. Praha, 1988.
 • RICHTEROVÁ, Alena. Vývoj roudnické lobkovické knihovny (na základě průzkumu archivních pramenů). Praha, 1989.
 • PLOCEK, Václav. Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách, I-III. Praha, 1989.
 • KAŠPAR, Oldřich. Soupis pramenů k dějinám zámořských objevů a dobývání Nového světa ve fondech Národní knihovny v Praze. Registro de las fuentes para la historia de los viajes de descumbrimiento del Nuevo Mundo en los fondos de la Biblioteca Nacional de Praga. Praha, 1992.
 • FECHTNEROVÁ, Anna. Rectores collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum, I-II. Pragae, 1993.
 • UHLÍŘ, Zdeněk. Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku. Praha, 1996.
 • WENZEL, Elke. Die mittelalterliche Bibliothek der Abtei Weißenau. Frankfurt am Main, 1998.
 • BERÁNEK, Karel. Mistři, bakaláři a studenti pražské filozofické fakulty. Magistri, baccalaurei nec non studentes facultatis philosophicae Pragensis. 1640-1654. Praha, 1998.
 • HORÁK, František;  WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška; URBÁNKOVÁ, Emma. Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů. Praha, 1971.
 • KAŠPAROVÁ, Jaroslava (za spolupáce D. Mrákotové). Katalogizace starých tisků 1501-1800 v Národní knihovně ČR. Báze STT 1501-1800 (Stav k roku 2000). Praha, 2001.
 • MAČÁK, Karel; SCHUPPENER, Georg. Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600 – 1740. Praha, 2001.
 • KOMOROVÁ, Klára. Knižnica významného poľského šľachtica a bibliofila 16. storočia Melchiora Krupeka (The Library of an Oustanding 16-th Century Polish Aristocrat and Bibliophil Melchior Krupek). Praha, 2002.
 • KONEČNÝ, Lubomír. Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky. (Between Text and Image. Miscellaneous Studies on the History of Emblematics.) Praha, 2002.
 • KLEINSCHNITZOVÁ, Flora. Rukopisy svatováclavské v Národní a universitní knihovně v Praze. Praha, 1939.
 • BEČKA, Josef; URBÁNKOVÁ, Emma. Katalogy knihoven kolejí Karlovy university. Praha, 1948.
 • ŠMAHEL, František. Knihovní katalogy koleje Národa Českého a koleje Rečkovy. Acta universitatis Carolinae – Historia universitatis Carolinae Pragensis 2, 1961, fasc. 1, s. 59-85.

Further documents

Text by: PhDr. Miroslava Hejnová, PhDr. Zdeněk Uhlíř, Mgr. Jindřich Marek, PhDr. Milada Svobodová

Veronika Procházková

Nov 09, 2016
Facebook Twitter Google+ RSS